تحلیل تاریخی شکل‌گیری و توسعه خدمات توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تامین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

چکیده

شرکت‌های فناور و دانش بنیان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور هستند و به همین جهت سازوکارهای توانمندی‌های این شرکت‌ها دارای اهمیت می‌باشد. در دو دهه اخیر حمایت‌های نسبتاً زیاد مالی و حقوقی از این شرکت‌ها صورت پذیرفته، اما توانمندسازی مدیریتی و سازمانی آن‌ها معمولاً مغفول بوده است. بر این اساس صندوق نوآوری و شکوفایی از سال 1394 تا سال 1400 و در راستای اجرایی نمودن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات [1] اقدام به ارائه خدمات توانمندسازی به شرکت‌های دانش بنیان نمود. در این مقاله از طریق روش مطالعه موردی و با بهره گیری از مستندات موجود، آمار و شواهد و انجام 21 مصاحبه نیمه ساختار یافته، به بیان روایت تاریخی شکل‌گیری و توسعه خدمات توانمندسازی، الگوها و محدودیت‌های آن از آغاز شکل گیری تاکنون پرداخته است. بر اساس یافته‌های تحقیق، سه عامل درک ضرورت وجود چنین خدماتی، وجود ساختارها و نهادهای مشابه در سطح بین‌المللی و تاکید مدیریت ارشد صندوق بر اهمیت و ضرورت ارائه خدمات توانمدسازی بر شکل‌گیری این خدمات موثر بوده‌اند. همچنین سه کاستی عدم همزمانی خدمات توانمندسازی با سایر خدمات مالی صندوق، کمبود شرکت توانمند و نیروی متخصص برای ارائه خدمات توانمندسازی و تمرکز خدمات در استان‌های برخوردار از چالش‌های پیش روی این خدمات در آینده می‌باشد. یافته‌های این مقاله دلالت‌های سیاستی برای سیاست‌گذاران اقتصاد دانش بنیان در توسعه خدمات توانمند‌سازی شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌نماید.
 
[1] نام کامل قانون "حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات" است که در این مقاله به اختصار با عنوان قانون دانش بنیان اطلاق می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Historical Narrative of the Pattern of Formation and Development of Empowerment Services for New Knowledge-Based Companies in the Innovation and Prosperity Fund

نویسنده [English]

  • Reza Naghizadeh
Assistance professor of National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran
چکیده [English]

Technology and knowledge-based companies are one of the main axes of developing the knowledge-based economy in the country, and therefore the capabilities of these companies are important. In the last two decades, relatively large financial and legal support has been provided to these companies, but their managerial and organizational empowerment has often been neglected. Accordingly, the Innovation and Prosperity Fund (from 2015 to 2021) has provided empowerment services to knowledge-based companies. In this article, through a case study method and using the available documents, statistics and evidences and conducting 21 semi-structured interviews, the historical narrative of the formation and development of empowerment services, its patterns and limitations from the beginning to the present has been discussed. Based on the research findings, three factors: understanding the necessity of such services, the existence of similar structures and institutions at the international level and the emphasis of senior management of the fund on the importance and necessity of empowerment services have been effective in shaping these services. Also, the three shortcomings of non-synchronization of empowerment services with other financial services of the fund are the lack of capable companies and specialized personnel to provide empowerment services and concentration of services in the developed provinces are the challenges facing these services in the future. Findings of this article have policy implications for knowledge-based economy policymakers in developing empowerment services for knowledge-based companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Innovation and Prosperity Fund
  • Case Study
  • Knowledge-Based Company
  • Historical Analysis
سلامی, سید رضا, بامداد صوفی, جهانیار, خاتمی فیروز آبادی, سید محمدعلی, شفیعی, مهرداد. (1400). "مسیر شکل گیری و توسعه توانمندی نوآوری فناورانه در شرکت‌های نوپای فناور بخش تجهیزات پزشکی استان فارس". بهبود مدیریت، 15 (1)، صص 69-94
فرتاش, کیارش, محسنی کیاسری, مصطفی, مسماع خسروشاهی, الناز, سعدآبادی, علی اصغر. (1400). "تحلیل عوامل مؤثر بر همکاری فناورانه شرکت‌های بزرگ و شرکت‌‌های فناور در حوزه‌های فناوری زیستی و نانو"، بهبود مدیریت، 15 (1)، صص 39-67.
قاضی نوری, سید سروش, عزیزی, سهیل, بامداد صوفی, جهانیار, کزازی, ابوالفضل. (1398). "الگوی شکل گیری قابلیت کیفیت در صنایع داروسازی ایران، یک تحقیق چندموردی". بهبود مدیریت، 13(2)، صص 31-60
قانون دانش بنیان (قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات). (1389). مصوب مجلس شورای اسلامی.
صندوق نوآوری و شکوفایی. (1400). "گزارش عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی"، تهران، ایران.
صندوق نوآوری و شکوفایی. (1397). گزارش عملکرد دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی"، تهران، ایران.
صندوق نوآوری و شکوفایی. (1396). "برنامه راهبردی دوم توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی"، تهران، ایران.
صندوق نوآوری و شکوفایی. (1394). "برنامه راهبردی اول توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی"، تهران، ایران.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. (1400). آمار شرکت‌های دانش بنیان. بر اساس پایگاه داده https://pub.daneshbonyan.ir  (تاریخ دسترسی: مرداد 1400).
نقی‌زاده, رضا, نامداریان, لیلا. (1398). "سیاست‌های حمایت از شرکت‌های فناور نوپا". سیاست علم و فناوری، دوره 12 شماره 2. صص 285-296،
نقی زاده, رضا, حیدری, جعفر, میثمی, علی محمد. (1397). "الگوی عوامل مؤثر بر رشد پایدار شرکت‌های فناور نوپا در ایران".  سیاست علم و فناوری، دوره 11 شماره 4. صص 78-90.
 
Acs, Z. J., & Audretsch, D. B. (Eds.).  The economics of small firms: A European challenge. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1990.
Bailetti, T. “Technology Entrepreneurship: Overview, Definition, and Distinctive Aspects". Technology Innovation Management Review, (2012): 5-12.
Churchill Neil C., Lewis Virginia L. The First Stages of Small Business Growth. Harvard Business Review, 1983.
Clarke, T. “The knowledge economy”. Education+ Training 43 no 4/5, (2001): 189-196.
Colombo, M. G., & Grilli, L. “Founders’ human capital and the growth of new technology-based firms: A competence-based view”. Research policy 34 no 6 (2005): 795-816.
Desouza, K. C., & Awazu, Y. “Knowledge management at SMEs: five peculiarities”. Journal of knowledge management 10 no 1 (2006): 32-43.
Eisenhardt, K. M. “Building theories from case study research". Academy of management review 14 no 4 (1989): 532-550.
Etom. TM Framewrok 2015. Retrieved from tmforum.org, 2015.
Gerber, M. A. The myth revisted: why most small businesses don't work and what to do about it. Translated by Aslami Arani. Avazeh publication, 1999.
Kamuriwo, D. S., Baden‐Fuller, C., & Zhang, J. “Knowledge Development Approaches and Breakthrough Innovations in Technology‐Based New Firms”. Journal of Product Innovation Management 34 no 4 (2017): 492-508.
Laranja, M. Small firm entrepreneurial innovation in Portugal: the case of electronics and information technologies. D. Phil. Thesis, Science Policy Research Unit, University of Sussex, 1995.
Lichtenstein B, Brush C. “How do "resource bundles" develop and change in new ventures? A dynamic model and longitudinal exploration”. Entrepreneurship: Theory and Practice 25 no 3 (2001): 37-59.
Little, A. D. New technology-based firms in the United Kingdom and the Federal Republic of Germany. London: Wilton House, 1997.
Miozzo, M., & DiVito, L. “Growing fast or slow?: Understanding the variety of paths and the speed of early growth of entrepreneurial science-based firms”. Research Policy 45 no 5 (2016): 964-986.
Ng, P. Y., & Hamilton, R. T. “Experiences of high-growth technology firms in Malaysia and New Zealand”. Technology Analysis & Strategic Management 28 no 8 (2016): 901-915.
O’Shea, R. P., Chugh, H., & Allen, T. J. “Determinants and consequences of university spinoff activity: a conceptual framework”. The Journal of Technology Transfer 33 no 6 (2008): 653-666.
Rannikko, H. Early development of new technology-based firms: a longitudinal analysis on new technology-based firms’ development from population level and firm level perspectives. Hanken School of Economics, 2012.
Rowen, H. S., & Toyoda, M. A. From Keiretsu to Startups: Japan's Push for High Tech Entrepreneurship. Asia/Pacific Research Center, Stanford University, 2002.
Saarenketo, S., Puumalainen, K., Kuivalai, O., Kyläheiko, K. “Dynamic knowledge-related learning processes in internationalizing high-tech SMEs”. International Journal of Production Economics 89 no 3 (2004): 363-378.
SBA (Small Business Administration). Organization of SBA. Retrieved from https://www.sba.gov, 2019.
Tidd, J., & Bessant, J. Managing innovation: integrating technological, market and organizational change, Wiley Publication, 2011.
Van Praag, C. M., & Versloot, P. H. “What is the value of entrepreneurship? A review of recent research”. Small business economics 29 no 4 (2007): 351-382.
Wright, M., Roper, S., Hart, M., & Carter, S. “Joining the dots: Building the evidence base for SME growth policy”. International Small Business Journal 33 no 1 (2015): 3-11.
Yin, R.  K. Case Study Research, Design and Methods. Sage Publications, 2003.
Yin, R.  K. Applications of Case Study Research. Sage Publications, 2012.