تحلیلی تاریخی بر چالش‌های توسعه و تجاری‌سازی در یک شرکت دانش‌بنیان حوزه تجهیزات پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

محققان و سیاست‌گذاران تجاری‌سازی فناوری در پاسخ به چالش‌های متنوع مالی، مدیریتی، ساختاری و بازاریابی، راهکارهایی را برای خروج از بحران دره مرگ  ارائه نموده‌اند. پژوهش حاضر، تجربه‌ای در راستای غلبه بر چالش‌های تجاری‌سازی فناوری ارائه کرده است. مقاله حاضر به بررسی تجربه عملی شرکت دانش­‌بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی ایران در قالب مطالعه موردی پرداخته است. داده‌ها طی شش ماه (مهر تا اسفند 1399) با انجام مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته گردآوری شده و با رویکرد روایت تاریخی تجربه عملی شرکت طی چرخه عمر بیش از پنج‌ساله آن تا به امروز (مراحل تولد، رشد، بلوغ و احیا) تشریح شده است. نتایج نشان می‌دهد، هر چند راهکارهای نهادی مانند استقرار واحدهای پژوهشی و تولیدی شرکت در مراکز رشد و تأمین هزینه­‌های پیش از تولید صنعتی از سال 1396 و در مراحل تولد، رشد و بلوغ امکان تحصیل موفقیت‌هایی را به همراه داشته اما در تجاری‌سازی با چالش مواجه شد. شرکت در مرحله احیا با ایجاد یک شرکت هلدینگ فناور توانسته راهکاری نوین جهت غلبه بر چالش­ دره مرگ فناوری در شرکت‌­های دانش­‌بنیان ارائه نماید. شرکت در همکاری با شرکت‌های بزرگ و تأسیس شرکت‌های تابعه در زمینه «طراحی و ساخت» و «بازاریابی و فروش» و ایجاد  پژوهشکده­ای جهت مطالعات پیش‌بالینی و بالینی، تمرکز خود را بر جنبه‌­های فنی فرایند نوآوری متمرکز ساخته و فعالیت­های تخصصی کسب و کار را به متخصصین این حوزه محول و موفق به تجاری‌­سازی محصولات خود شده است. یافته‌های این مقاله دلالت‌های سیاستی و مدیریتی برای سیاست‌گذاران و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان در تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Historical Analysis on the Challenges of Development and Commercialization in a Knowledge- Based Medical Equipment Company

نویسندگان [English]

  • Elnaz Mesma Khosroshahi 1
  • Javad Soltanzadeh 2
1 Msc in Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

In response to various financial, managerial, structural, and marketing challenges, technology commercialization researchers and policymakers have proposed and implemented solutions to overcome the Death Valley challenge. The case study describes an experience of using Technology Holding Company as a structural response in technology commercialization in a knowledge-based firm manufacturing Iranian medical equipment. Data were collected during six months (September 2020 to March 2021) by conducting semi-structured interviews with experts. The company's experience during its life cycle of more than five years to date (stages of birth, growth, maturity, and resuscitation) is described with a historical narrative approach. The results show that although institutional strategies such as establishing research and production units of the company in growth centers and financing before industrial production since 2017 and in the stages of birth, growth, and maturity were able to achieve success, the challenge of doing activities. The market questioned the effectiveness of these strategies in the recovery phase. Also, creating a technology holding company in the revival stage, the company has offered a new solution to overcome the Valley of Technology Death challenge in knowledge-based companies. In cooperation with large companies and the establishment of subsidiaries in the field of "design and construction" and "marketing and sales" and establishing research institutes for pre-clinical and clinical studies, the company focuses on the technical aspects of the innovation process and acquires specialized activities. Furthermore, it has entrusted the work to experts in this field and has succeeded in commercializing its products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-Based Firm
  • Valley of Death
  • Technology Commercialization
  • Medical Equipment
  • Covid-19
تولایی، روح اله و محمد زاده علمداری، مهرداد. (1396). فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت. تهران: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.
سلامی، سید رضا؛ بامداد صوفی، جهانیار؛ خاتمی، سید محمد علی و شفیعی، مهرداد. (1400). "مسیر شکل­گیری و توسعه توانمندی نوآورانه فناورانه در شرکت­های نوپای فناور بخش تجهیزات پزشکی استان فارس"، فصلنامه بهبود مدیریت، سال پانزدهم، شماره 1، صص 94-69.
طباطبایی، امیر؛ حسنی، پرخیده؛ مرتضوی، حامد و طباطبایی چهر، محبوبه. (1392). "راهبردهایی برای ارتقاء دقت علمی در تحقیقات کیفی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سال پنجم، شماره 3. صص 67-663.
عباس­زاده، محمد. (1391). "تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی"، فصلنامه جامعه­شناسی کاربردی، دوره بیست و سوم، شماره 1، صص 34-19.
فرتاش، کیارش؛ محسنی کیاسری، مصطفی؛ مسماع خسروشاهی، الناز و سعدآبادی، علی اصغر. (1400). "تحلیل عوامل مؤثر بر همکاری فناورانه شرکت­های بزرگ و شرکت­های فناور در حوزه­های فناوری زیستی و نانو"، فصلنامه بهبود مدیریت، سال پانزدهم، شماره 1، صص 67-39.
مختارزاده، نیما؛ کارشناس، عباسعلی و قاضی نوری، سید سپهر (1399). "چالش­های دره مرگ اکوسیستم نوآوری زیست دارو ایران و بررسی توانمندی­ها و عوامل زمینه­ای مؤثر"، فصلنامه بهبود مدیریت، سال چهاردهم، شماره 4، صص 54-35.
Alvarez, S. A., & Barney, J. B. (2001). How entrepreneurial firms can benefit from alliances with large partners. Academy of Management Perspectives15(1), 139-148.‏‏
Chan, K. F., & Lau, T. (2005). Assessing technology incubator programs in the science park: the good, the bad and the ugly. Technovation25(10), 1215-1228.‏
Dean, T., Zhang, H., & Xiao, Y. (2020). The role of complexity in the Valley of Death and radical innovation performance. Technovation, 102160.
Dehghani, T. (2015). Technology commercialization: From generating ideas to creating economic value. International Journal of Organizational Leadership4, 192-199.‏
Ellwood, P., Williams, C., & Egan, J. (2020). Crossing the valley of death: Five underlying innovation processes. Technovation, 102162.‏
Frank, C., Sink, C., Mynatt, L., Rogers, R., & Rappazzo, A. (1996). Surviving the “valley of death”: A comparative analysis. The Journal of Technology Transfer21(1-2), 61-69.‏
Khalilzadeh, N. K., Khalilzadeh, M., Mozafari, M., Vasei, M., & Ojaki, A. A. (2017). Challenges and difficulties of technology commercialization− a mixed-methods study of an industrial development organization. Management Research Review.‏
Klitsie, J. B., Price, R. A., & De Lille, C. S. H. (2019). Overcoming the Valley of Death: A Design Innovation Perspective. Design Management Journal14(1), 28-41.
‏ Leckner, Å. (2004). Commercialisation strategies for entrepreneurial firms-A case study at Layerlab AB.‏
Lefebvre, V., Certhoux, G., & Radu-Lefebvre, M. (2020). Sustaining trust to cross the Valley of Death: A retrospective study of business angels’ investment and reinvestment decisions. Technovation, 102159.‏
Markman, G. D., Siegel, D. S., & Wright, M. (2008). Research and technology commercialization. Journal of Management Studies45(8), 1401-1423.‏
Markham, S. K., Ward, S. J., Aiman‐Smith, L., & Kingon, A. I. (2010). The valley of death as context for role theory in product innovation. Journal of Product Innovation Management27(3), 402-417.‏
Mcintyre, R. A. (2014). Overcoming “The Valley of Death”. Science progress97(3), 234-248.
Miller, D., & Friesen, P. H. (1984). A longitudinal study of the corporate life cycle. Management science, 30(10), 1161-1183.‏
Palmer, C., & Bolderston, A. (2006). “A Brief Introduction to Qualitative Research”. The Canadian Journal of Medical Radiation Technology, 37(1), 19-16.‏
Pellikka, J., & Virtanen, M. (2009). Problems of commercialisation in small technology-based firms. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management9(3), 267-284.‏
Son, H., Chung, Y., & Yoon, S. (2020). How can university technology holding companies bridge the Valley of Death? Evidence from Korea. Technovation, 102158.