تحلیل تطور تاریخی توسعه فناوری سیستم‌های خورشیدی فتوولتائیک در ایران: رویکردی نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه سیاستگذاری علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روش شناسی علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقاله حاضر با هدف تحلیل تطور تاریخی توسعه فناوری سیستم‌های خورشیدی فتوولتائیک در ایران با تاکید بر نقش نهادهای فیزیکی و سخت در بازه زمانی سال 1370 تا 1398 صورت پذیرفته است. به این منظور ضمن بررسی مفهوم نهاد و مصادیق آن در پیشینه و تجارب دیگر کشورها، نقش نهادهای فیزیکی (سازمان‌ها) و سخت (قوانین، سیاست‌ها و مقررات) و اثربخشی این نهادها در توسعه فناوری سیستم‌های خورشیدی فتوولتائیک در ایران در سه دوره اصلی توسعه این فناوری بررسی و تحلیل شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق کیفی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و داده‌های ثانویه بوده و روش تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری محوری می‌باشد. جامعه آماری برای مصاحبه خبرگان دارای تجربه و تخصص در زمینه انرژی‌ خورشیدی در ایران می‌باشد و با تکنیک گلوله برفی، 18 نفر از خبرگان این حوزه انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند. قلمرو زمانی آن بین سال‌های 1370 تا سال 1398، و قلمرو مکانی آن کشور ایران می‌باشد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، در دوره اول (1370 تا 1385) تمرکز نهادی بر آشنایی مسئولین با انرژی‌های تجدیدپذیر و ترویج این انرژی بوده است. در حالی که در دوره دوم (1385 تا 1394) تمرکز نهادی به سمت حمایت از توسعه فناوری سیستم‌های خورشیدی فتوولتائیک متمایل و متعاقباً و در دوره سوم (1394 تا 1398) جهت گیری نهادی به سمت ایجاد بازار انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی در ایران هدایت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Analysis of Solar Photovoltaic Technology Development in Iran: An Institutional Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Khayyatian Yazdi 1
  • Kiarash Fartash 2
  • Amir Ghorbani 3
1 Assistant Professor, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 MSc in Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This paper aims to analyze the historical evolution of solar photovoltaic technology development in Iran with an emphasis on the role of physical and hard Institutions in the period from 1991 to 2020. To this end, while examining the concept of Institution and its implications in the backgrounds and experiences of other countries. We have analyzed the role of physical (organizations) and hard Institutions (laws, policies, and regulations) and their effectiveness in the development of solar photovoltaic technology in Iran during the three main periods of development of this technology. The present study is of applied purpose and qualitative research method. Data gathering tools are semi-structured interviews and secondary data and the method of data analysis is through content analysis and axial coding. The statistical population for the expert interview is experienced in solar energy in Iran and 18 experts have been selected and interviewed by the snowball technique. Its temporal territory is between 1991 and 2020, and its spatial territory is Iran. According to the findings of this study, in the first period (1991 to 2006) the institutional focus was on familiarizing authorities with renewable energies and promoting this energy. While in the second period (2006 to 2015) the institutional focus has been shifted towards supporting the development of solar photovoltaic technology and in the third period (2015 to 2020) the institutional orientation has been directed towards creating a renewable and solar energy market in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photovoltaic Systems
  • Solar Technology
  • Historical Analysis
  • Institutional Analysis
  • Iran
  • Institutional Effectiveness
 زهره رحیمی راد ، محمود یحیی زاده فر، طاهره میرعمادی، مهرداد مدهوشی، "تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستم های خورشیدی فتوولتاییک در ایران"، مجله مدیریت نوآوری ۶، شماره ۴ (۱۳۹۶): ۱-۲۸
زهره رحیمی راد ، محمود یحیی زاده فر، طاهره میرعمادی، مهرداد مدهوشی، "شناسایی و بررسی موانع گذار اجتماعی- فنی به سیستم های خورشیدی فتوولتاییک با تاکید بر رژیم برق فسیلی"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری ۶، شماره ۱ (۱۳۹۷): ۴۹-۷۷.
کیارش فرتاش، علی اصغر سعدآبادی، "نهادها و تاثیر آنها بر توسعه علم و فناوری"، فصلنامه سیاست علم و فناوری ۱۱، شماره ۲ (۱۳۹۸): ۲۳۹-۲۵۳.
سید سپهر قاضی نوری، مسعود افشاری مفرد، شعبان الهی، بهزاد سلطانی، "ارزیابی روابط میان نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه ۸ موردی"، فصلنامه سیاستگذاری عمومی ۴، شماره ۱ (۱۳۹۷): ۹-۳۵.
نعیمه محمدی، حسن دانایی فرد، "الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایران: رویکرد نهادی"، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی ۹، شماره ۳۰ (۱۳۹۸): ۱۳۳-۱۵۵.
سید مسلم موسوی درچه ، محمد امین قانعی راد، حسن کریمیان، هدیه زنوزی زاده، ناصر باقری مقدم، "ارائه چارچوب توصیف گذار حوزه های فناورانه بر اساس رویکرد تحلیل چندسطحی: (مطالعه موردی: گذار انرژی های بادی و خورشیدی در ایران)"، فصلنامه بهبود مدیریت ۱۲، شماره ۴۰ (۱۳۹۷): ۱۴۱-۱۷۶.
سید مسلم موسوی درچه ، محمد امین قانعی راد، حسن کریمیان خوزانی، بهروز شاهمرادی، "ارائه چارچوب توصیف گذار حوزه های فناورانه بر اساس رویکرد تحلیل چندسطحی: مطالعه موردی گذار انرژی های بادی و خورشیدی در ایران"، مجله مدیریت نوآوری ۶، شماره ۴ (۱۳۹۶): ۶۳-۹۸.
 
 Amankwah-Amoah, Joseph, and David Sarpong. "Historical pathways to a green economy: the evolution and scaling-up of solar PV in Ghana, 1980–2010." Technological Forecasting and Social Change 102 (2016): 90-101.
Arthur, W. Brian. "Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events." The economic journal 99, no. 394 (1989): 116-131.
Balzat, Markus, and Horst Hanusch. "Recent trends in the research on national innovation systems." Journal of evolutionary economics 14, no. 2 (2004): 197-210.
Buck, Alice L. History of the Energy Research and Development Administration. No. DOE/ES-0001. USDOE Assistant Secretary for Management and Administration, Washington, DC, 1982.
Cooke, Philip, Mikel Gomez Uranga, and Goio Etxebarria. "Regional innovation systems: Institutional and organisational dimensions." Research policy 26, no. 4-5 (1997): 475-491.
Borrás, Susana, and Charles Edquist. Institutions and regulations in innovation systems: Effects, problems and innovation policy design. No. 2014/29. Lund University, CIRCLE-Center for Innovation, Research and Competences in the Learning Economy, 2014.
Edquist, Charles, and Björn Johnson. Institutions and organizations in systems of innovation. Univ., 1996.
Elmustapha, Houda, Thomas Hoppe, and Hans Bressers. "Comparing two pathways of strategic niche management in a developing economy; the cases of solar photovoltaic and solar thermal energy market development in Lebanon." Journal of cleaner production 186 (2018): 155-167.
Elzen, Boelie, Frank W. Geels, and Kenneth Green, eds. System innovation and the transition to sustainability: theory, evidence and policy. Edward Elgar Publishing, 2004.
Freeman, Christopher, and Carlota Perez. "Structural Crises of Adjustment, Business Cycles and." (1988).
Gartner, William B. "“Who is an entrepreneur?” is the wrong question." American journal of small business 12, no. 4 (1988): 11-32.
Garud, Raghu, and Peter Karnøe. "Path creation as a process of mindful deviation." Path dependence and creation 138 (2001).
Geels, Frank W. "Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study." Research policy 31, no. 8-9 (2002): 1257-1274.
Hekkert, Marko P., Roald AA Suurs, Simona O. Negro, Stefan Kuhlmann, and Ruud EHM Smits. "Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change." Technological forecasting and social change 74, no. 4 (2007): 413-432.
Crandall-Hollick, Margot L., and Molly F. Sherlock. Residential energy tax credits: Overview and analysis. Congressional Research Service, 2014.
Hoppmann, Joern, Joern Huenteler, and Bastien Girod. "Compulsive policy-making—The evolution of the German feed-in tariff system for solar photovoltaic power." Research policy 43, no. 8 (2014): 1422-1441.
Jacobsson, Staffan, and Anna Johnson. "The diffusion of renewable energy technology: an analytical framework and key issues for research." Energy policy 28, no. 9 (2000): 625-640.
Kebede, Kassahun Y., and Toshio Mitsufuji. "Technological innovation system building for diffusion of renewable energy technology: A case of solar PV systems in Ethiopia." Technological Forecasting and Social Change 114 (2017): 242-253.
Koch, Tina. "Establishing rigour in qualitative research: the decision trail." Journal of advanced nursing 19, no. 5 (1994): 976-986.
Lundvall, Bengt-Åke. "Innovation system research: Where it came from and where it might go." Georgia Institute of Technology, 2008.
Lundvall, Bengt-Ake. "Nation states and economic development-from national systems of production to national systems of knowledge creating and learning." Oxford handbook of economic geography (2000).
Malerba, Franco, ed. Sectoral systems of innovation: concepts, issues and analyses of six major sectors in Europe. Cambridge University Press, 2004.
Sheppard, Eric. A companion to economic geography. John Wiley & Sons, 2008.
Martin, Ron. "Roepke lecture in economic geography—rethinking regional path dependence: beyond lock-in to evolution." Economic geography 86, no. 1 (2010): 1-27.
Moulaert, Frank, and Farid Sekia. "Territorial innovation models: a critical survey." Regional studies 37, no. 3 (2003): 289-302.
Nelson, Richard R. "What enables rapid economic progress: What are the needed institutions?." Research policy 37, no. 1 (2008): 1-11.
Nelson, Richard R., ed. National innovation systems: a comparative analysis. Oxford University Press on Demand, 1993.
North, Douglass C. "Institutions." Journal of economic perspectives 5, no. 1 (1991): 97-112.
Perez, Carlota. "Technological revolutions and techno-economic paradigms." Cambridge journal of economics 34, no. 1 (2010): 185-202.
Perlin, John. From space to earth: the story of solar electricity. Earthscan, 1999.
Pillot, Benjamin, Marc Muselli, Philippe Poggi, and João Batista Dias. "Historical trends in global energy policy and renewable power system issues in Sub-Saharan Africa: The case of solar PV." Energy policy 127 (2019): 113-124.
Secretariat, REN21. "REN21 launches “Renewables Global Futures Report: Great debates towards 100% renewable energy”."
Rusco, Frank, Brian J. Lepore, Jon Ludwigson, Laura Durland, Tracy Barnes, Emily Biskup, Lorraine Ettaro et al. DOD Renewable Energy Projects: Improved Guidance Needed for Analyzing and Documenting Costs and Benefits. US Government Accountability Office Washington United States, 2016.
Shubbak, Mahmood H. "The technological system of production and innovation: The case of photovoltaic technology in China." Research Policy 48, no. 4 (2019): 993-1015.
Suurs, Roald AA, Marko P. Hekkert, Sander Kieboom, and Ruud EHM Smits. "Understanding the formative stage of technological innovation system development: The case of natural gas as an automotive fuel." Energy Policy 38, no. 1 (2010): 419-431.
Tiwari, Gopal Nath, and Swapnil Dubey. Fundamentals of photovoltaic modules and their applications. Royal Society of Chemistry, 2009.
White, William, Anders Lunnan, Erlend Nybakk, and Biljana Kulisic. "The role of governments in renewable energy: The importance of policy consistency." Biomass and bioenergy 57 (2013): 97-105.
Wieczorek, Anna J., and Marko P. Hekkert. "Systemic instruments for systemic innovation problems: A framework for policy makers and innovation scholars." Science and public policy 39, no. 1 (2012): 74-87.