تحلیل تاریخی زیرساختهای قابلیت ساز درون بنگاهی در صنعت ساخت هواپیمای مسافری (بررسی موردی: امبرائر برزیل، بمباردیر کانادا و پروژه های ساخت هواپیمای مسافری در چین، ژاپن و ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش بدنبال تبیین زیر ساخت های قابلیت ساز درون بنگاهی از طریق بررسی سیر تاریخی کشورهای کانادا، برزیل، چین و ژاپن
می باشد. با مرور سیر تاریخی اکتساب فناوری ساخت هواپیما در این کشورهاو نحوه ورود آ نها به این حوزه پیچیده، ملاحظه می شود
که هر کدام از این کشورها ابتدا خود را به یک سطح آستانه ای از قابلیت و توانمندی رساندند. به عبارتی ظرفیت توسعه را در کشور
خود ایجاد نمودند. لازمه توسعه ظرفیت ایجاد زیر ساخت های قابلیت ساز می باشد. با بررسی سیر تاریخی ایجاد قابلیت در این کشورها
و مقایسه آن ها با قابلیت های ایران در این زمینه و تحلیل آنها، شکاف فناوری ایران با کشورهای هدف تبیین شد. و در نهایت با
ترازیابی و مطالعه تطبیقی سیر تاریخی این کشورها، زیر ساخت های لازم در سطح بنگاه به عنوان مقدمه و پیش نیاز همپایی فناوری
تدوین گردید. لازم به ذکر است زیر ساخ تهای قابلیت ساز طیف گسترده ای است ولی ما در این مقاله تمرکز به قابلیت های سطح
بنگاه داشتیم و پرداختن به همه آنها از ظرفیت یک مقاله خارج است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical analysis of intra-firm capability infrastructure in aviation industry of passenger aircraft manufacturing (Case Study: Embraer, Brazil, Bombardier Canada and passenger aircraft manufacturing projects in China, Japan and Iran)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Elyasi 1
  • Manochehr Manteghi 2
  • Jahanyar Bamdadsoofi 3
  • Seyed Mohammad Mirbagheri 4
1 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
4 PhD candidate of Information Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study seeks to identify intra-firm capability infrastructures by examining the historical trends of countries: Canada, Brazil, China, and Japan. As we look at the historical trajectory of aircraft technology acquisition in these countries and their entry into this complex field, it is clear that each of these countries first reached a threshold level of capability. In other words, they created the development capacity in their country. It was necessary to develop the capacity to build capability infrastructures. By examining the historical course of capability building in these countries and comparing them with Iran''''s capabilities in this area and analyzing them, Iran''''s technology gap with the target countries was identified. And finally, by aligning and comparing the historical trends of these countries, the necessary infrastructure at the enterprise level has been formulated as a prelude to technology catching up. It should be noted that the spectrum capability infrastructures are an extended spectrum, but we focused on firm-level capabilities in this spectrum, and filling them all is beyond the capacity of a single paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: R&D Infrastructure
  • Export Infrastructure
  • Capacity Building
سید محمد میرباقری،  "الگوی همپایی تکنولوژی (catch up) در محصولات دارای فناوری پیچیده (cops) درصنعت ساخت هواپیماهای مسافری "، پایان‌نامه دکتری مدیریت تکنولوی،  دانشگاه علامه طباطبائی، (1398)
جواد سلطان زاده، مهدی الیاسی ، جهانیار بامداد صوفی، ابوالفضل کزازی، "شناسایی خردبنیان های توانمندی نوآوری در شرکت های تولید داروی کشور؛ مطالعه چند موردی"، فصلنامه بهبود مدیریت ۱۱، شماره 35 (1396): ۱۶۳-۲۰۶
Abramovitz, Moses. "Catching up, forging ahead, and falling behind." The Journal of Economic History 46, no. 2 (1986): 385-406.
Bell, Martin, and Paulo N. Figueiredo. "Building innovative capabilities in latecomer emerging market firms: some key issues." Innovative firms in emerging market countries (2012): 24-109.
Fagerberg, Jan, David C. Mowery, and Richard R. Nelson, eds. The Oxford handbook of innovation. Oxford university press, 2005.
Gerschenkron, Alexander. Economic backwardness in historical perspective: a book of essays. No. 330.947 G381. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1962.
Hobday, Mike. "Innovation in Asian industrialization: A Gerschenkronian perspective." Oxford development studies 31, no. 3 (2003): 293-314.
Hobday, Mike. "Export‐led technology development in the four dragons: the case of electronics." Development and Change 25, no. 2 (1994): 333-361.
Lee, Keun, and Chaisung Lim. "Technological regimes, catching-up and leapfrogging: findings from the Korean industries." Research policy 30, no. 3 (2001): 459-483.
Lee, Ting-Lin, and Nick Von Tunzelmann. "A dynamic analytic approach to national innovation systems: The IC industry in Taiwan." Research Policy 34, no. 4 (2005): 425-440.
Majidpour, Mehdi. "The dynamics of technological catching-up: the case of Iran’s gas turbine industry." PhD diss., University of Sussex, 2011.
Mazzoleni, Roberto, and Richard R. Nelson. "Public research institutions and economic catch-up." Research policy 36, no. 10 (2007): 1512-1528.
Manca, Fabio. "Technology Catching-up and the Role of Institutions." IREA–Working Papers, 2009, IR09/12 (2009).
Malerba, Franco. "Catch-up in different sectoral systems." In Introductory notes for the Milan meeting, pp. 6-8. 2006.
Radosevic, Slavo. International technology transfer and catch-up in economic development. Edward Elgar Publishing, 1999.
Pritchard, David, and Alan MacPherson. "Outsourcing US commercial aircraft technology and innovation: implications for the industry’s long term design and build capability." United States Trade Center, Department of Geography, Buffalo, NY (2004).
Fu, Xiaolan, Carlo Pietrobelli, and Luc Soete. The Role of Foreign Technology and Indigenous Innovation in Emerging Economies: Technological Change and Catching Up.–Technical Notes No. IDB-TN-166.–Wash., DC: Inter-American Development Bank, Institutional Capacity and Finance Sector, 2010.
Wade, Robert, and Henry J. Bruton. "Governing the market: Economic theory and the role of government in East Asian industrialization." Economic Development and Cultural Change 43, no. 1 (1994): 217-221.
Niosi, Jorge, and Jing Yuan Zhao. "China’s catching up in aerospace." International Journal of Technology and Globalisation 7, no. 1-2 (2013): 80-91.
Zhegu, Majlinda. "Technology policy learning and innovation systems life cycle: the Canadian aircraft industry." International Journal of Technology and Globalisation 7, no. 1-2 (2013): 23-40.