نظریه نوآوری هم‌بافتی سازمانی و فناورانه: تلاقی کنش‌گران نوآوری جهت تداوم کسب‌وکار نوآورانه دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استادیار گروه فناوری و راهبرد، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

پاسخگویی مستمر به نیازهای متنوع بخش هوایی و فضایی نیروهای مسلح، مستلزم استمرار کسب‌وکار نوآورانه دفاعی می‌باشد. این امر باعث گردیده است تا مدیران مربوطه نسبت به تحقق نوآوری‌سازمانی جهت بهینه‌سازی ویا تولید محصولات نظامی جدید اهتمام ورزند؛ لذا هدف این پژوهش، ارایه نظریه نوآوری هم‌بافتی سازمانی و فناورانه مبتنی‌بر تلاقی کنش‌گران نوآوری به‌منظور حل مسئله: ضعف کنش‌متقابل و پایدار متولیان نوآوری جهت استمرار نظام‌مند کسب‌وکار نوآورانه در سازمان‌های بزرگ صنعتی دفاعی با محصولات هوایی و موشکی بوده‌است؛ که برای تحقق هدف مذکور، روش کیفی «نظریۀ داده‌بنیان سیستماتیک» دربازه زمانی 1394 تا 1398 مورداستفاده قرارگرفت.
داده‌ها، حاصل انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران دارای تجربه‌زیسته در سازمان‌های موردمطالعه بوده‌است. برای جمع‌آوری داده‌ها، درابتدا براساس نمونه‌گیری هدف‌مند با جانشینان، معاونان پژوهش‌ونوآوری، معاونان طرح ‌وبرنامه و بعضی از مدیران میانی مرتبط هر دو سازمان مصاحبه به‌عمل آمد؛ و در ادامه با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی، مشارکت‌کنندگان بعدی انتخاب و داده‌های بیشتری گردآوری شدند.
طی مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی، نتایج تحلیل داده‌ها در قالب 12 مقوله شامل: گستردگی تغییرات و میزان تحولات، تنوع نیازها و انتظارات ذینفعان دفاعی، یادگیری مستمر سازمانی، ظرفیت‌های ملی‌وفراملی، پیچیدگی‌های عوامل محیطی، قابلیت‌ها و محدودیت‌های سازمان‌های دفاعی، تداوم کسب‌وکار نوآورانه دفاعی، اعتلای نوآوری‌های غیرفناورانه، ارتقاء نوآوری‌های فناورانه دفاعی، بهبود اقتصاد دفاعی و ارتقاء قدرت بازدارندگی انتزاع شدند و با نگارش خط‌داستان مربوطه، درنهایت «نظریه نوآوری هم‌بافتی و12 فرضیه مرتبط» برساخت گردیدند؛ به‌طوری‌که به‌کارگیری جامع آنها‌ می‌تواند زمینه را برای ایجاد هم‌فهمی بهتر و ارتقاء ادبیات مشترک ذینفعان دفاعی فراهم‌تر نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cofaced Organizational and Technological Innovation Theory: Interaction of Innovation Practitioners for Continuity of Defensive Innovative Business

نویسندگان [English]

  • Iraj Masoomi Baran 1
  • Manochehr Manteghi 2
  • Alireza Booshehri 3
  • Gholam Reza Tavakoli 4
1 PhD candidate of Industrial Management, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Constantly responding to the diverse needs of the Armed Forces' air and space sectors requires the continuation and development of innovative defense business. This has led executives to strive for organizational innovation to optimize or produce new military products.The purpose of the research is“presentation of cofaced organizational and technological innovation theory based on the interaction of innovation practitioners”to answer, weak sustain and interaction of innovation trustees for systematic continuation of  innovative business in large defensive industrial organizations with air and missile products so that between 1394 and 1398, using "Systematic Grounded Theory" method for related purpose. The data from this study was conducted through Semi structured interviews with 19 live-experienced experts in the organizations. To collect data, interviews were conducted on the basis of a purposive sampling method with senior vice president, research and innovation deputies and the deputies of plan, program and budget. Then, using the snowball sampling method and other participants were selected and more data were collected. The results of the data analysis during: open, axial and selective coding, resulted in the form of 12 categories based on the paradigm model including: extent of changes, diversity of needs, expectations of defensive stakeholders, organizational learning, national and international capacities, complexity of environmental factors, capabilities and limitations of defensive organizations, continuity and excellency of innovative business, promoting nontechnological innovations and development technological defense innovation, improving the defense economy and increase deterrence power and by writing the relevant story line\historical narretive, finally cofaced innovation theory and 12 related hypotheses were constructed. Also their application can provide a better understanding and improvement of the common literature of defense stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Innovation"
  • "Organizational Innovation"
  • "Cofaced"
  • "Technological Innovation"
  • "Business"
  • "Grounded Theory"