واکاوی رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده: صنعت توربین های گازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

بخش‌های مختلف صنعتی با رژیم‌های فناورانه، سیاستی و بازار متفاوت شناخته می‌شوند. این تفاوت‌ها در میان صنایع با محصولات و سامانه‌های پیچیده و صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه پررنگ تر است. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی به واکاوی رژیم‌های فناورانه، سیاستی و بازار صنعت توربین‌های گازی به عنوان یک صنعت با محصولات و سامانه‌های پیچیده پرداخته است. بعلاوه، به منظور پررنگ کردن تفاوت میان رژیم‌های فناورانه، سیاستی و بازار این صنعت با صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه، به مقایسه تطبیقی این صنعت با شش صنعت در کشور کره جنوبی پرداخته شده است. یافته‌های این پژوهش گویای آن است که صنعت توربین‌های گازی به عنوان یک صنعت با محصولات و سامانه‌های پیچیده دارای رژیم فناورانه، سیاستی و بازار متفاوت و متمایزی نسبت به صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه است. این یافته از آن جهت اهمیت دارد که، این تفاوت‌ها می‌تواند بر الگوی یادگیری و همپایی فناورانه و پنجره‌های فرصت این صنعت تأثیر چشمگیری داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating technological policy and market regimes in CoPS industries: Gas Turbines Industry

نویسندگان [English]

  • Mostafa Safdari Ranjbar 1
  • Hosein Rahmanseresht 2
  • Soroush Ghazinoori 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Different sectors are recognized by their distinct technological, policy and market regimes. These differences are highlight in comparison of complex product systems (CoPS) with mass-produced consumer goods industries. This paper aims at investigating technological, policy and market regimes of Iran’s gas turbine industry through employing qualitative approach and case study strategy. Additionally, in order to highlight the differences between technological, policy and market regimes of CoPS industries with mass-produced consumer goods industries, a comparative study was conducted between Iran’s gas turbine industry and six Korean industries. Our findings show that gas turbine industry as a CoPS industry has different technological, policy and market regimes in comparison with mass-produced consumer goods. This finding is important because these differences can have a significant impact on learning and catch-up pattern and windows of opportunities in this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complex product systems
  • technological regime
  • Policy regime
  • Market regime
  • Gas turbines
  • Industrial policy