طراحی الگوی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر ارتقای نوآوری در شرکت های مستقر در مراکز رشد (مورد: شرکت های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت تولید و عملیات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران.

چکیده

جهان کنونی با سرعت ىغیر قابل پیش بینى در حال تغییر است. در این شرایط،نوآوری عاملی مهم دررشد و توسعه کشور تلقی می شود و یکی از مراکز مهم به منظور انجام فعالیت های نوآورانه شرکت های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک های علم و فن آوری هستند. بر این اساس، هدف از این پژوهش، طراحی مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثربرارتقای نوآوری در شرکت های مستقر در مراکز رشد و تحلیل مسیر مدل با انجام رگرسیون است. برای رسیدن به این هدف، پرسش نامه ای در طیف پنج تایی لیکرت با سی و هفت شاخص طراحی شد و پس از تایید توسط خبرگان، در اختیار مدیران و کارکنان مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد قرار گرفت و سپس با دسته بندی شاخص ها در هشت بعدتوسط خبرگان در امر نوآوری و انجام تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم افزار لیزرل، بر روی هرکدام از ابعاد و شاخص های مربوط به هر بعد، تمامی مدل ها مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت پس از تأیید مدل روابط بین ابعاد مؤثر بر ارتقای نوآوری، ابعاد به عنوان میانگین شاخص ها پذیرفته شدند و در طراحی پرسش نامه مرحله دوم پژوهش، به منظور سطح بندی و تعیین روابط بین ابعاد، با استفاده از مدل سازیساختاریتفسیری، برای طراحی مدل نهایی پژوهش به کار گرفته شدند. پرسشنامه ها در اختیار خبرگان در امر نوآوری در استان یزد، قرار گرفت که تعداد سی و دو نفر خبره در این امر، شناسایی شدند نتایج نشان می دهد که ابعاد حمایت های دولت و نهادهای ذیربط از مراکز نوآور و فراهم بودن امکانات و جو مساعد برای انجام فعالیت های نوآورانه در شرکت، به ترتیب، به عنوان کلیدی ترین ابعاد برای ارتقای نوآوری در مراکز رشد محسوب می شوند و در نهایت توسط رگرسیون، تحلیل مسیر و تعیین ضرایب مسیر بر روی مدل ساختاری تفسیری ترسیم شده، انجام شد و تمام مسیرهای مدل مذکور، مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها