دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، زمستان 1393 
1. پردازش نظری مسئولیت اجتماعی بر مبنای نظریه داده بنیاد

محمدرضا نوروزی؛ حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ علیرضا حسن زاده