شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صنعت هوایی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فناوری و راهبرد، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از صنایع با فناوری پیشرفته که از سطح فناوری بسیار پیچیده و بالایی برخوردار است، صنعت هوافضا است که مربوط به تولید تجهیزات ناوبری هوایی، سیستم‌های آیرودینامیک و مکانیک پروازی ساخت هواپیماها، فناوری‌های ماهواره‌ای و مواردی از این قبیل است. یکی از الزامات رشد و پیشرفت در صنعت هوافضا، سرمایه‌گذاری مناسب و تامین مالی پروژه‌های مربوط به این صنعت است. ولی همواره سرمایه‌گذاری در هر صنعت یا زمینه‌ای با ریسک‌هایی روبه‌رو است که موجب پدیدآمدن عدم اطمینان می‌گردد و عدم توجه کافی به آنها گاه حتی به شکست سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. \\r\\nدر تحقیق حاضر بخش هوایی صنعت هوافضا به عنوان یکی از بخش‌های مهم این صنعت در چهار نوع محصول هوانوردی عمومی، جت منطقه‌ای، هواپیماهای باریک‌پیکر و هواپیماهای پهن‌پیکر بررسی گردیده و با استفاده از ادبیات تحقیق و نظر خبرگان انواع ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت شناسایی و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی سلسله مراتبی رتبه‌بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، در بین چهار نوع محصول تجاری در صنعت هوایی، به ترتیب هواپیماهای پهن‌پیکر، هواپیماهای باریک‌پیکر، جت منطقه‌ای و هوانوردی عمومی بیشترین ریسک سرمایه‌گذاری را دربردارند. همچنین در میان هفت نوع ریسک اصلی شناسایی شده در صنعت هوایی، ریسک‌های مدیریت، مالی و تولید به‌ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند. نوآوری این مقاله، پرداختن به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش هوایی صنعت هوافضا در ایران و سپس اولویت‌بندی آنها با استفاده از یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی است.

کلیدواژه‌ها