اولویت‌بندی و ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت در طراحی و توسعه محصول مشترک جدید در صنعت هوافضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسـلامی، تهـران، ایـران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استادیار، گروه ممدیریت فرهنگی و رسانه، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

طراحی و توسعه محصول مشترک یکی از راهبردهای موثر در کاهش هزینه، زمان، ریسک و دستیابی به قابلیت‌های مکمل می‌باشد. از طرفی این راهبرد به علت پیچیدگی در اجرای همزمان دو فرایند طراحی و توسعه محصول و شراکت دارای عوامل تاثیرگذار متعددی است که بدون آنها نمی‌توان توقع عملکرد موفق داشت. لذا شناسایی عوامل کلیدی موفقیت یکی از مهم‌ترین گام‌های برنامه‌ریزی و اجرای موفق در طراحی و توسعه محصول مشترک است، زیرا بدون درک این عوامل شرکا نمی‌تواند برنامه‌ریزی درستی برای شراکت داشته باشند. این پژوهش درصدد شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در طراحی و توسعه محصول مشترک جدید می‌باشد. در همین راستا ابتدا با استفاده از ادبیات و مصاحبه با تعدادی از کارشناسان ذی‌ربط در صنعت هوافضا عوامل متعددی استخراج شده و سپس به روش دلفی فازی عوامل نهایی شده و با استفاده از روش «تحلیل شبکه‌ای فازی» اولویت‌بندی و «دیمتیل» روابط آنها بیان شده‌ است. از نگاه فرایندی عوامل «ارزیابی شراکت»، عوامل «داخلی هر شریک» و عوامل «گروهای طراحی» به ترتیب اولویت یک تا سه بوده و همچنین از بین کل عوامل شناسایی شده، «برخورداری از فرهنگ سازمانی مبتنی بر همکاری»، «احترام و اعتماد متقابل»، «تعیین نقش‌ها و تخصیص وظایف در فرایند توسعه محصول»، «نهادهای میانجی»، «تدوین راهبردهای خروج از شراکت»، «پشتیبانی مدیریت ارشد»، «تنظیم قراردادهای حل مسئله و ارزیابی»، «مهارت مذاکره»، «برخورداری از مهارت ها و انعطاف پذیری شناختی و سازمانی» و «تعهد اعضای تیم» جز ده عامل کلیدی موفقیت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model and prioritizing the critical success factors in joint design and development of a new product in the aerospace industry

نویسندگان [English]

  • majid karimifard 1
  • Gholamreza Hashemzadeh 2
  • AbdulReza Sobhani 3
1 PhD Student in Technology Management, Department of Technology Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University
3 Assistant Professor, Department of Cultural and Media Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Joint product design and development is one of the effective strategies in reducing cost, time, risk and achieving complementary capabilities. On the other hand, due to the complexity of implementing the two processes of product design and development and partnership at the same time, this strategy has several influential factors without which one can not expect successful performance. Therefore, identifying critical success factors is one of the most important steps in planning and successful implementation in joint product design and development, because without understanding these factors, partners can not have proper planning for the partnership. This study seeks to identify and prioritize critical success factors in the design and development of a new joint product.In this regard, using literature and interviews with a number of relevant experts in the aerospace industry, several factors have been extracted and then finalized factors by fuzzy Delphi method and using the method of "fuzzy network analysis" is prioritized and with the method of "Demetil" their relationships are expressed.From the process point of view, the factors of "partnership evaluation", the factors of "internal of each partner" and the factors of "design teams" are one to three, respectively. "Mutual trust", "Defining plans and assigning tasks in the product development process", "Mediating institutions", "Developing exit strategies", "Senior management support", "Setting problem-solving and evaluation contracts", "Negotiation ability", " "Cognitive and organizational skills and flexibility" and "commitment of team members" are among the ten key factors of success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joint Design and Development of a Product
  • Key Success Factors
  • Partnership
  • Collaboration