تعیین ابعاد و مؤلفه ‏های برون سپاری در توسعه محصولات با فناوری بالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

با توجه به وجود ماژول‌های متنوع و متعدد در توسعه محصولات با  فناوری بالا و با عنایت به عدم کفایت توان سازمان­ها در تأمین نیازهای سخت­افزاری، دانشی و مالی پروژه‏های توسعه این محصولات، استفاده از منابع برتر سازمان­های همکار در قالب برون­سپاری راهبردی، ضروری است. از سویی حفظ محرمانگی و اطلاعات اساسی سازمان هم در این همکاری الزامی می‏نماید. بنابراین در این مقاله با انتخاب پروژه ­های توسعه محصولات با فناوری بالا در سازمان صنایع هوایی به ­عنوان مورد مطالعه در قلمرو زمانی بهمن ماه تا پایان سال 1396 شمسی و استفاده از روش دلفی فازی، شاخص­های مرتبط با برون­سپاری این پروژه­ ها شناسایی شدند. در ادامه و با نظرسنجی از خبرگان و با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار لیزرل، ابعاد مربوطه شامل شایستگی سازمان (دربرگیرنده مؤلفه­ های منابع، راهبرد ارتباطی، فناوری نرم و یکپارچه‌سازی)، نیازمندی (شامل مؤلفه ­های عدم اطمینان، سخت‌افزاری، زمان و کیفیت) و ویژگی پروژه (شامل مؤلفه­ های فنی و محرمانگی) تشکیل‌شده و در بستر مدل مفهومی تأییدی قرار گرفتند. نتیجه فرضیه ­های مدل نشان داد که ویژگی­های این پروژه­ها، تعیین‌کننده‌ی نیازمندی­های سازمان هستند و نیازمندی­ها هم شایستگی­های لازم برای توسعه محصولات را تبیین می‏کنند، اما رابطه مستقیم و معناداری بین ویژگی پروژه­ها با شایستگی وجود ندارد. نتایج پژوهش می‏توانند مدیران سازمان­های مرتبط با توسعه این­گونه محصولات را در انتخاب پروژه­ های مناسب برای برون­سپاری و ایجاد شایستگی در سازمان برای همکاری بلندمدت با تأمین‌کنندگان یاری رسانند. این مدیران همچنین می‏توانند در انتخاب تأمین­ کنندگانی که پاسخ­گوی نیازمندی‏های سازمان باشند؛ از نتایج این تحقیق بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها