واکاوی فرآیندهای نوآوری شرکت های طرف عرضه در زیست بوم پلتفرم فنّاورانه (مطالعه موردی: شرکت های کوچک نرم افزاری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران .

3 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده

نوآوران طرف عرضه نقش مهمی در بقای پلتفرم­ و افزایش تعداد کاربران آن ایفا می­کنند. بااین‌حال، مطالعات کنونی پلتفرم عمدتاً بر دیدگاه طرف تقاضا تمرکز کرده و مطالعات محدود طرف عرضه از فرآیندهای نوآوری شرکت­های مکمل چشم­پوشی کرده­اند. افزون بر این، توصیه­های تحقیقات مدیریت نوآوری معمولاً شرکت­های تولیدی بزرگ را خطاب قرار می­دهد. با توجه به اینکه فرآیند نوآوری مناسب مبتنی بر بستر است، ممکن است توصیه­های عمومی موجود به­طور خاص برای نوآوری شرکت­های مکمل کارآمد نباشد. هدف این مقاله شناسایی فرآیندهای نوآوری شرکت­های مکمل و کشف منطق مرتبط با آن­ها است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت­های کوچک ایران در صنعت نرم­افزار تشکیل می­دهند. رویکرد مقاله حاضر کیفی است و از راهبرد پژوهشی مطالعه چندموردی اکتشافی استفاده می­کند. گردآوری داده­ها با استفاده از 35 مصاحبه نیمه­ساخت­یافته با 23 شرکت کوچک در حوزه توسعه برنامه­های کاربردی مبتنی­ بر پلتفرم­های فنّاورانه اندروید یا آی.­اُ.­اِس. انجام شده است. اطلاعات ثانویه شامل اخبار و مصاحبه­های منتشرشده در وب مرتبط با نوآوری­ شرکت­ها نیز برای تکمیل مصاحبه­ها مورداستفاده قرار گرفته است. تحلیل داده­های گردآوری‌شده بر مبنای روش تحلیل محتوای کیفی و مقایسه مستمر صورت پذیرفته است. یافته­های این مطالعه بیانگر سه فرآیند اصلی برای نوآوری شرکت­های مکمل است و نشان می­دهد مهم‌ترین شرایط اقتضایی تأثیرگذار بر این فرآیندها، پیچیدگی فنی و پیچیدگی کسب­وکار درک­شده هستند.
 

کلیدواژه‌ها