شناسایی و تبیین راهبردهای نوآوری باز در کسب‌وکارهای کوچک و متوسطِ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارافرینی گرایش فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین ، گروه کارافرینی ، قزوین ، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قزوین ، گروه مدیریت ، قزوین ، ایران

3 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

مطالعات نشان می‌دهد خدمات بانکی چاره‌ای جز طی مسیر نوآوری باز و اختصاصی­سازی ندارند. مشتریان نیازهای ویژه‌ای دارند که بانک‌ها را مجبور می‌کند در سیستم‌های بانکی خود تغییراتی اعمال کنند. در حقیقت، لازم است که سازمان‌هایی به بزرگی بانک‌ها با همکاری توسعه‌دهندگان خدمات خود، جریان نوآوری را در سازمان خود احساس کنند. از سوی دیگر، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل ویژگی‌های خاص خود، رویکرد نوآوری باز را بیش‌ازپیش موردتوجه قرار داده‌اند. همچنین مطالعات نشان می‌دهد راهبردهای نوآوری باز بر اساس ویژگی‌های درونی و بیرونی هر سازمان، می‌تواند متفاوت باشد. در این پژوهش، تمامی راهبردهای شناسایی‌شده نوآوری باز با مطالعه پژوهش‌هایی که تاکنون انجام‌شده، گردآوری و تجمیع شده و از منظرهای گوناگون تبیین شده است. پژوهش حاضر با هدف پر کردن شکاف تحقیقاتی و با رویکرد کیفی مبتنی بر مطالعه چند موردی، درصدد شناسایی و تبیین راهبردهای نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی است. برای انتخاب نمونه و شناسایی موارد مطالعه، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. هفت شرکت کوچک و متوسط فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی که در نوآوری باز تجربه داشته‌اند، شناسایی و با مسئول مربوطه مصاحبه شده است. نتایج این پژوهش شواهد بارزی را از اتخاذ راهبردهای نوآوری باز در میان شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی در ایران ارائه می‌دهد. همچنین نتایج مصاحبه­ها در شرکت‌های ایرانی موردمطالعه با پژوهش‌های صورت گرفته تاکنون، مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها