تبیین شدت اثر عوامل مؤثر بر پایش توسعه صنایع خلاق با استفاده از روش دیمتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

4 استاد گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

امروزه ما در آستانه انقلاب صنعتی چهارم قرار داریم و پیشرفت­های حاصل از علوم مختلف در راستای تقویت یکدیگر قرار گرفته­اند. توجه به مفهوم خلاقیت و کارکردهای فرهنگی این مفهوم در آمیختگی با سازوکارهای کسب‌وکار و اقتصاد و ظهور صنایع خلاق به‌عنوان زیربنای اقتصاد خلاق در عصر کنونی منجر به انقلابی در صنایع عصر آینده شده است. اهمیت روزافزون صنایع خلاق در اقتصاد کشورها با شاخص‌هایی همچون افزایش سهم این صنایع در تولید ناخالص داخلی و ملی در سال‌های اخیر مشخص می‌شود. هدف این پژوهش ایجاد درکی بهتر و عمیق­تر از عوامل مؤثر بر صنایع خلاق است تا کشور در آینده بتواند با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بر روی این عوامل به بهبود اقتصادی کمکی نماید. از این منظر، پژوهش حاضر رویکردی فراتحلیلی به پژوهش­های اندک صورت گرفته در کشور و پژوهش­های گسترده­ی صورت گرفته در سطح دنیا داشته و با استفاده از تحلیل نظرات خبرگان و کاربست روش دیمتل به تبیین شدت اثر عوامل مؤثر بر توسعه صنایع خلاق در آینده پرداخته است. در این تحقیق، توجه به سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های فرهنگی دو عامل بسیار تأثیرگذار بر توسعه صنایع خلاق شناسایی شدند و سایر عوامل در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در انتها نیز راهبردهایی برای بهره­برداری از این فرصت ایجادشده، ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Intensity of the Effective Factors on Creative Industries Development Using DEMATEL Method

نویسندگان [English]

  • Mahdi Shameli Hajiabadi 1
  • Mehrdad Madhoshi 2
  • Hasanali Aghajani 3
  • Mahmood Yahyazadehfar 4
1 PhD candidate of Production and Operations Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
2 Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
4 Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.