بررسی شایستگی های راهبردی منابع انسانی دوسوتوان در یک سازمان دفاعی- صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

4 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

دوسوتوانی سازمانی به توانایی در اکتشاف و بهره‌برداری هم­زمان، اطلاق می­شود. اکتشاف شامل جستجو، تمایز، نوآوری‏های بنیادین و توسعه صلاحیت‏های جدید، و بهره‏برداری شامل اصلاح، کارایی، نوآور‏های (بهبود) تدریجی و بکارگیری توانایی‏های فعلی سازمان می‏باشد. برای دستیابی به دوسوتوانی در سطح سازمان به منابع و قابلیت­های مختلفی نیاز است که یکی از مهمترین آنها، وجود منابع انسانی دوسوتوان می‏باشد. این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ایجاد منابع انسانی دوسوتوان در سازمانی دفاعی- صنعتی بود. به منظور بررسی و دستیابی به هدف پژوهش، از روش ترکیبی که شامل پژوهش­های کمی و کیفی بود، استفاده شد. ابتدا از گروه کانونی استفاده شد و بر مبنای نتایج آن، پرسشنامه­ای محقق ساخته تهیه و در نمونه ای به حجم 338، در سازمان مورد مطالعه توزیع شد. 57 گویه استخراجی از ادبیات موضوعی و جلسات گروه کانونی با استفاده از رگرسیون چند متغیره و در قالب چهار شایستگی کلیدی مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی، شایستگی حرفه­ای و در نهایت شایستگی سازمانی-مدیریتی در سازمان دفاعیِ مورد مطالعه به عنوان اجزای اصلی دوسوتوانی منابع انسانی تایید شد که در این میان شایستگی­های فردی کارکنان دارای بیشترین اثر بر روی دوسوتوانی می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Invesgation on Ambidextrous Human Resource Strategic Competencies in A Defensive-Industrial Organization

نویسندگان [English]

  • Yasser Alidadi Talkhestani 1
  • Ebrahim Mahmoodzadeh 2
  • Morteza Mousakhani 3
  • Seyed Mehdi Alvani 4
1 PhD candidate of Human Resource Management, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
4 Professor, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin , Iran.