سناریونویسی بهای نفت خام بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه فناوری‌های بین رشته‌ای، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه آینده پژوهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر می‌کوشد با شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در مقیاس جهانی، زمینه تهیه سناریوهای ممکن و محتمل در سال‌های آینده برای بهای نفت خام تا افق 1410 را فراهم آورد. داده‌های این مقاله شامل 68 عامل است که با روش ترکیبی مصاحبه با نخبگان و روش دلفی به­دست آمده است و طی دو مرحله عوامل اصلی مشخص، پالایش یا ترکیب شده‌اند. در نهایت نیز 40 عامل و روند اصلی مشخص و از طریق پرسشنامه‌هایی، تأثیرات متقابل آن‌ها جمع‌آوری و با نرم‌افزار میک‌مک داده‌ها تحلیل شده است. سرانجام 6 عامل به­عنوان رویدادهای کلیدی و پیشران که بیشترین تاثیر را بر بهای آتی نفت خام دارند، شناسایی شد و نهایتاً 24 وضعیت محتمل برای 6 عامل تعریف گردید. با توجه به وسعت ماتریس و ابعاد آن به اندازه (24×24)، نرم‌افزار سناریوویزارد، 3375 سناریوی ترکیبی را بر اساس داده‌های وارد شده پرسشنامه تحلیل و تعداد 11 سناریوی قوی یا محتمل، 29 سناریو با سازگاری بالا (سناریوهای باورکردنی) و 39 سناریو ضعیف (سناریوهای ممکن) را گزارش داد که در نهایت پس از پس از صحه‌گذاری و اعتبارسنجی توسط خبرگان چهارسناریو با عناوین، نهنگ آبی، طوفان ال‌نینو، سرزمین الدورادو و افسانه سه برادر به صورت توصیفی نام‌گذاری گردید.

کلیدواژه‌ها