الگوی انتقال شایستگی‌های تولید با رویکرد بهبود عملکرد بازار: مطالعه موردی شرکت سایپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

امروزه سازمان‌ها جهت بقای خود، بیش‌ازپیش، به حفظ مزیت رقابتی نیازمندند. تعابیر مختلفی از مزیت رقابتی وجود دارد که فصل مشترک آن‌ها داشتن عملکرد بهتر بنگاه نسبت به رقبا و قرار گرفتن آن در موقعیت برتر است. یکی از این موارد، دیدگاه قابلیت‌ها و شایستگی‌های بنگاه به‌عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار است که در آن شایستگی‌های اصلیبه چگونگی هماهنگ کردن مهارت‌های تولید و یکپارچه کردن جریان‌های گوناگون فناوری در سازمان اطلاق می‌شود. درواقع، سازمان‌ها می‌توانند با شناسایی و بهره‌گیری از شایستگی‌های اصلی خود و جذب شایستگی‌های خارجی که حاصل آن ارائه محصولات بی‌نظیر است، رقابت‌پذیر باشند. در این مقاله، هدف ارائه مکانیزه انتقال شایستگی‌های تولید با رویکرد بهبود عملکرد بازار در گروه خودروسازی سایپا است. یافته‌های پژوهش، نشانگر اثبات فرضیات پژوهش و ارائه الگویی بومی، درزمینه انتقال شایستگی‌های تولید متناسب با صنعت خودروسازی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Mechanism of Transferring Manufacturing Competences to Increase Market Performance

نویسنده [English]

  • Ghilam reza Hashemzadeh
Associate Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran.