آسیب شناسی سیستم مدیریت عملکرد در شرکت های کوچک و متوسط(SMEs) بازار سرمایه ایران (مطالعه موردی تامین سرمایه امین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی،گرایش استراتژیک، دانشگاه تهران

2 استاد، مدیریت، گرایش سیاست‌گذاری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه مدیریت عملکرد در شرکت‌های کوچک و متوسط در قالب ارزیابی عملکرد و به شکل غیررسمی انجام شده و اغلب با هدف نظارت و کنترل صورت می‌گیرد و این در حالی است که مدیریت عملکرد کلیدی‌ترین اقدامی است که می‌تواند دانش، مهارت و قابلیت‌های کارکنان را بهبود بخشیده و ماندگاری نیروی کار کیفی را افزایش دهد. هدف از این پژوهش زمینه‌سازی و ارایه راه‌کارهای عملی برای طراحی سیستم مدیریت عملکرد بومی به‌منظور ارتقای کارآیی کارکنان و اثربخشی در شرکت‌های کوچک و متوسط ایران، به‌خصوص شرکت‌های فعال در بازار سرمایه است. روش پژوهش کیفی، مبتنی بر تحلیل تِم، با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در شرکت تامین سرمایه امین انجام گرفته است. نمونه‌گیری به روش نظری و با به‌کارگیری فن گلوله‌برفی انجام گرفته است که بر مبنای آن، 12مصاحبه از سطوح معاونت تا کارشناسی شرکت مورد مطالعه، صورت پذیرفته است. یافته‌های پژوهش شامل 100 تم فرعی است که در قالب 9 تِم اصلی دسته‌بندی شده‌ا‌ند؛ مهم‌ترین و بیشترین کدهای فرعی مربوط به چالش‌های شناسایی شده در قالب تِم‌های «شاخص و معیار»، «توجیه نبودن ارزیابان» و «عدالت و سلیقه» است.

کلیدواژه‌ها