شناسایی عناصر الگوی جانشین پروری مدیران و سنجش آمادگی برای اجرای آن ها در یکی از سازمان های دفاعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران، دکتری مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

2 استادیار دانشگاه تهران، دکتری مدیریت سیاست گذاری

3 استادیار دانشگاه تهران، دکتری مدیریت منابع انسانی

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

در دهه‌های گذشته، سازمان‌ها، برنامه جانشین‌پروری را تحت عنوان برنامه جایگزینی، تنها برای مشاغل به‌خصوصی به‌کار می‌گرفتند، اما با گذشت زمان، سازمان‌های پیشرو، سعی در به‌کارگیری مفهومی وسیع‌تر، تحت عنوان مدیریت یا برنامه جانشین‌پروری، نمودند. با توجه به این‌که مطالعات گذشته در رابطه با طرح جانشین‌پروری، تاکید داشته‌اند که مدل مورد استفاده برای هر سازمان باید منطبق با ویژگی‌های آن سازمان باشد، هدف تحقیق حاضر ، شناسایی عناصر الگوی جانشین‌پروری مدیران در یک سازمان دفاعی و بررسی میزان آمادگی آن سازمان، برای پیاده‌سازی آن است. بر این اساس، پس از بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، از طریق انجام مصاحبه با نمونه آماری تحقیق، سعی در جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای انجام این پژوهش، شده است. همچنین، به‌منظور تجزیه تحلیل داده‌های مصاحبه‌ها، از تحلیل تم استفاده شده است. بررسی داده‌های مربوط به آمادگی سازمان، از طریق ماتریس اهمیت وضعیت یا IPA، بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها