بررسی تأثیر امنیت فن آوری اطلاعات در اجرای سامانه مدیریت دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت و فناوری های نرم، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

یکی از دغدغه‌های سازمان‌ها، اجرای امن سامانه مدیریت دانش است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر،  بررسی تاثیر امنیت فن‌آوری اطلاعات طبق استاندارد ISO/IEC27001:2013 در اجرای امن سامانه مذکور است. این تحقیق از نظر روش، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتاب‌خانه‌ای، مصاحبه و پرسش‌نامه مقایسات زوجی جمع‌آوری شده است. روش ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه‌ای برای تعیین اثرگذاری یا اثرپذیری و اولویت‌بندی اهداف کنترلی استاندارد فوق در ارتباط با سامانه مدیریت دانش استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش، بیانگر ارتباط علی و معلولی بین اهداف کنترلی ISO/IEC27001:2013 در استقرار سامانه مدیریت دانش است. همچنین، اهداف کنترلی تشکیلات امنیت اطلاعات، امنیت عملیات، امنیت ارتباطات و رمزنگاری از استاندارد مذکور دارای اولویت بالاتری نسبت به سایر اهداف کنترلی استاندارد فوق هستند.

کلیدواژه‌ها