استقرار نظام مدیریت فناوری در سازمان‌های با فناوری سطح بالا

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

سازمان‌ها از زیر‌نظام‌های مختلفی تشکیل شده‌اند که با همکاری یکدیگر، ورودی‌های مختلف سازمان را طی فرایندهای موجود در آن، به خروجی‌های با ارزش افزوده تبدیل و درنتیجه تداوم حیات سازمان را امکان‌پذیر می‌کنند. نظام مدیریت فناوری، یکی از این زیرنظام‌ها است که مسئول پشتیبانی از تصمیم‌های سازمان درباره فناوری‌های موجود و جدید است. بنابراین، باتوجه به اهمیت فناوری و به‌تبع مدیریت فناوری، نیازمند پیاده‌سازی سیستم مدیریت فناوری در سازمان هستیم. به این منظور، باید فرایندهای مربوط به مدیریت فناوری را تعیین کرده و فعالیت‌های لازم جهت اجرای هرکدام از این فرایندها را مشخص کنیم. برای این پژوهش، با استفاده از نرم‌افزارSpss، آزمون ناپارامتریک فریدمن اجرا شد تا اولویت واحدهای مختلف سازمان جهت انجام فعالیت‌های تعریف شده برای هرکدام از فرایندهای مدیریت فناوری مشخص شود. نتایج آزمون فریدمن بیانگر اولویت متفاوت واحدهای سازمانی جهت اجرای فعالیت‌های تعریف شده است.

کلیدواژه‌ها