تغییر ساختاری در ره نگاشت فناوری برای کشورهای دنباله رو

نویسندگان

1 استادیار گروه خدمات و محتوای الکترونیکی، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

ره‌نگاری فناوری، مسیری برای مدیریت، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و ابزاری است که به شرکت‌ها و صنایع در برنامه‌ریزی فعالیت‌هایشان برای موفقیت در بازارهای آینده کمک می‌کند. در چهارچوب‌های ره‌نگاری که تاکنون منتشر شده، به الزامات توسعه فناوری در کشورهای در‌حال‌توسعه، کمتر پرداخته شده است. در این مقاله با معرفی یادگیری فناوری به عنوان سطح تحلیل مناسب برای ساختارهای ره‌نگاری در کشورهای درحال‌توسعه، مؤلفه‌های اصلی یادگیری فناورانه شامل ظرفیت جذب و راهبرد همپایی، شناسایی شده است. همچنین تلاش شده با ادغام این مؤلفه‌ها در ساختارهای رایج ره‌نگاری، ره‌نگاشتی مناسب برای صنایع موجود در کشورهای در‌حال‌توسعه ارائه شود. ره‌نگاشت مذکور دارای سه لایه اصلی مشتمل بر زمینه، به‌دست‌آوری و ایجاد قابلیت‌های فناورانه است؛ به‌گونه‌ای که محتوای هریک از لایه‌ها متناسب با راهبرد همپایی مشخص می‌شود. در نهایت چهارچوب مذکور برای ره‌نگاری بانکداری اجتماعی در ایران به کار گرفته شده است. \\\\r\\\\n

کلیدواژه‌ها