شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور: ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

کلید بهره‌وری منابع انسانی، شناسایی، استخدام و حفظ کارکنان تعالی یافته است که برای رسیدن به هدف ارتقای بهره‌وری، ارزش خود را به‌عنوان شریک راهبردی سازمان به اثبات رسانده‌اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت و درک دیدگاه‌ها و الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه‌های اجرایی کشور درباره عوامل اثرگذار در بهره‌وری منابع انسانی است. دیدگاه‌ها و برداشت‌های متکثر و متفاوت از جایگاه بهره-وری منابع انسانی و عوامل اثرگذار در ارتقای آن و به‌خصوص نبود تعریف و دسته‌بندی جامع و دقیق از عوامل اثرگذار از نظر خبرگان دستگاه‌های اجرایی کشور، سبب شده است تا از روش ترکیبی کیو، برای شناخت و درک دقیق تر دیدگاه‌ها و نگرش‌ها و نیز تبیین جامع‌تر استفاده شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از بُعد نظری، یازده الگوی ذهنی کشف شده، گونه‌های متمایز الگوهای تفکر و ادراکات خبرگان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور درباره عوامل اثرگذار در بهره‌وری منابع انسانی است. پیشنهادهای پژوهش نیز در دو حیطه کاربردی و پژوهشی با هدف ارایه راهبردهایی برای ایجاد سیاست‌های توافقی و برای هماهنگی بهتر و اقدام عملی‌تر و کارآمدتر در عرصه ارتقای بهره‌وری منابع انسانی کشور ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها