تحلیل کیفی رویکردهای تبیین نزدیک‌بینی سیاستی در صنعت خودرو

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دکتری سیاستگذاری عمومی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

با نگاهی کلی به حوزه خط‌مشی‌گذاری، مشخص می‌شود که به علت ماهیت بین‌رشته‌ای آن، اندیشمندان و صاحب‌نظران با نگاه بنگاه‌های متفاوت علمی به آن پرداخته‌اند. یکی از چالش‌های خط‌مشی‌گذاران، به طور عام و صنعت خودرو به طور خاص، بروز پدیده‌ای به نام نزدیک‌بینی سیاستی است. در این پژوهش، تلاش گردیده که با تعمیق نگاه در بررسی بیماری نزدیک‌بینی سیاستی، ابعاد این موضوع از منظر ‏سایر علوم انسانی نیز مورد تحقیق قرار گیرد. بر این اساس در این مقاله ابتدا به تبیین نزدیک‌بینی سیاستی پرداخته و ‏سپس ادبیات موجود در خصوص این آسیب با دقت نظر در دیدگاه‌های مختلفی که از سوی اندیشمندان ‏رشته‌هایی نظیر جامعه‌شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، اقتصاد سیاسی و تحلیل‌گران سیستم تبیین شده، مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان با تحلیل کیفی رویکردهای ارائه ‌شده در حوزه‌های مذکور به منطق گونه‌شناسی این رویکردها اشاره گردیده است. با مقایسه رویکردهای تبیین نزدیک‌بینی سیاستی در صنعت خودرو، عدم توجه به دو مؤلفه ویژگی شخصیت خط‌مشی‌گذار و همچنین ویژگی‌های صنعت مشخص گردید و پیشنهاد می‌گردد که علاوه بر رویکردهای پنج‌گانه از بعد روان‌شناسانه و نیز جذابیت‌های صنعت در تبیین چرایی نزدیک‌بینی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها