بررسی اهمیت عوامل پیش برنده و بازدارنده ی تأثیرگذار در رشد و توسعه خوشه نساجی یزد با استفاده از نقشه شناختی فازی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 مدیر عامل توسعه خوشه نساجی یزد

چکیده

کسب و کارهای کوچک مستقر در یک منطقه جغرافیایی، در صورتی که بتوانند بر محدودیت‌های طبیعی‌شان فائق آیند، نقش مکمل و اساسی در رشد اقتصادی یک کشور ایفا خواهند کرد. بر این اساس، روش توسعه خوشه‌ای، در بازارهای پویا و رقابتی، رهیافتی برای رشد و توسعه صنایع کوچک معرفی شده و شناخت جنبه‌های مختلف این رویکرد مورد توجه پژوهش‌گران و سیاست‌گذاران کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، شناخت عمیق‌تر و اهمیت عوامل بازدارنده و پیش‌ران در مسیر رشد و بالندگی\"خوشه نساجی یزد\"، است. از این‌رو، با نگاهی گذرا به شکل‌گیری و تحولات این صنعت در منطقه، ابتدا مهم‌ترین موانع و عوامل مؤثر بر توسعه این خوشه با برگزاری جلسات مصاحبه به روش گروه کانونی استخراج شدند و به‌عنوان مبنای مطالعاتی مورد استفاده قرار گرفتند. از آن‌جا که اهمیت عوامل تاثیرگذار بر توسعه خوشه را نمی‌توان به راحتی تبدیل به مقادیر کمی نمود و مورد سنجش قرار داد، باید به دنبال مکانیزمی بود تا بتوان نوع و تاثیر عوامل مختلف روی یکدیگر و بر توسعه خوشه را فرموله نمود. بنابراین، در این مرحله، میزان تاثیرگذاری و اهمیت این عوامل، با کمک پرسش‌نامه‌ای بسته با مقیاس لیکرت، با استفاده از نظر خبرگان صنعت و فعالان این خوشه مورد سنجش قرار گرفت و نقشه شناختی فازی عوامل به روش نیمه اتومات، ترسیم شد و شبکه روابط میان آنها، تحلیل و تبیین گردید که یافته‌های قابل توجهی برای سیاست‌گذاری در سطح خوشه، به‌همراه داشت.

کلیدواژه‌ها