فهم سه وجهی از گذار در صنعت دفاعی ایران؛با تأکید بر صنعت موشکی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران

3 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

4 دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

این پژوهش تلاش دارد الگویی برای مطالعه گذار در صنعت دفاعی، به‌دست دهد. برای این منظور، با بهره‌گیری از دیدگاه چند سطحی و نظریه کنش بوردیو و با تأمل در واقعیت‌هایی که از طریق مطالعه و گفتگو با خبرگان به‌دست آمده است، چارچوبی برای فهم تحولات بلند دامنه، تحت عنوان «چارچوب فهم سه وجهی»، ارایه می‌شود. بر اساس این چارچوب، برای فهم تحول و گذار در میدان و عادت‌واره صنعت دفاعی، باید سه وجه یا سه مرحله مهم قائل شد: «تأسیس»، «آستانه» و «مسیریابی به سمت پایداری». این سه مفهوم به ما کمک می‌کند بتوانیم سه برش اثربخش به تکوین و گذار یک میدان اجتماعی- فنی بزنیم. مدعای این پژوهش این است که تأمل راجع به چگونگی آغاز و تأسیس، آستانه‌یابی و پایداری یک میدان اجتماعی- فنی، مهم‌ترین راه ما برای فهم وضعیت کنونی و مسیر تحولات آتی آن است. بدون فهم این سه وضعیت، سیاست‌گذار، با هاله‌ای‌ از ابهام در مسیر پر پیچ و خم مدیریت گذار، گام بر می‌دارد. دیدگاه این پژوهش، از دو جهت به اصلاح و ارتقای دیدگاه چند سطحی کمک می‌کند که در بخش پایانی به آن اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها