الگوسازی موانع استقرار نظام کنترل راهبرد در راهبردهای تجاری در سطح ملی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

گام کنترل و ارزیابی استراتژی یکی از گام‌‌های سه‌گانه فرآیند مدیریت استراتژیک است که همواره ذاتی و اجباری شمرده شده است. اما با مرور برخی استراتژی‌های تجاری ملی که در سالیان اخیر در کشور تدوین و اجرا شده است معلوم می‌شود که این گام مورد بی‌مهری قرار گرفته است. پژوهش حاضر به دنبال آن است که معلوم کند چرا در بسیاری موارد استراتژی‌های تجاری که در سطح ملی تدوین و اجرا می‌شود، مورد کنترل قرار نمی‌گیرد و یا کنترل بهینه در مورد آن پیاده‌سازی نمی‌گردد. لذا این پژوهش در این راستا با تحلیل اسناد مرتبط و انجام شانزده مصاحبه عمیق با خبرگان و متخصصان مربوطه سعی نموده است تا مجموعه موانعی را شناسایی و مدل‌سازی نماید که مانع از استقرار نظام کنترلی برای استراتژی‌های سطح ملی می‌شود. در نهایت و با تحلیل داده‌های گردآوری شده در طی بررسی اسنادی و مصاحبه‌ها از طریق نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و با کمک نرم‌افزار MaxQDA 10، مجموعه‌ای از موانع شناسایی و مدلسازی شده‌اند. این موانع در دسته‌بندی‌های: ضعف در بسترهای اداری کنترل، ضعف در تدوین نظام کنترل، ضعف در بسترهای قانونی کنترل، ضعف در بسترهای فرهنگی کنترل، ضعف در فعالیت‌های مورد کنترل، ضعف در اجرای کنترل، و عدم انعطاف‌پذیری و به‌روزرسانی کنترل‌ها؛ جا گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها