شناسایی ارتباطات وابسته بین عوامل چالشی در اجرای مدیریت دانش براساس قوانین وابستگی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

سهم بزرگی از سرمایه‌های سازمانی را دانش تشکیل می‌دهد. برای اجرای بهتر مدیریت دانش شناسایی عوامل چالشی موثر در مدیریت دانش نقش موثری داشته و اگر این عوامل و نحوه ارتباط و چیدمان بین آنها به خوبی شناسایی گردد می‌توان گام‌های موثری را در اجرای کارآمد مدیریت دانش برداشت. آن‌چه در این مقاله مورد توجه قرار می‌گیرد در ابتدا معرفی عوامل چالشی و سپس کشف روابط وابستگی و تعیین روابط مابین عوامل با استفاده از قوانین وابستگی است. تعیین عوامل و مشخص نمودن روابط و عامل‌های تاثیرگذار بر دیگر عوامل در اجرای بهتر مدیریت دانش تاثیرگذار هستند. عوامل چالشی اجرای مدیریت دانش با استفاده از مطالعات ادبیات شناسایی و با بهره‌گیری از پرسشنامه ساختاریافته‌ و اجرای الگوریتم قوانین وابستگی و نمودارهای وب قوانین مطلوب و کارآمد در این حوزه با استفاده از سه شاخص اطمینان، پشتیبانی و صعود قوانین وابستگی تعیین و یازده قانون وابستگی مشخص گردید. نتایج به‌دست آمده، نشان‌گر این است که از میان بیست و یک عامل شناسایی شده در اجرای مدیریت دانش، چهار عامل \"ضعفدرتعریفراهبردهای سازمانی\"، \" ضعفمدیریتونبودکنترل‌های موثر\"، \"پایین بودن سطح اعتماد در فرهنگ سازمانی\" و \" نبود فرهنگ به اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات\"بیشترین تاثیر گذاری بر دیگر عوامل را دارند. مدیریت و برنامه‌ریزی بر روی این عوامل اصلی که برخواسته از مولفه‌های فرهنگ، ساختار و حمایت مدیران ارشد سازمان است، و توجه به قوانین برجسته شناسایی شده می‌تواند در اجرای موفق مدیریت دانش بسیار موثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها