شناسایی ارتباطات وابسته بین عوامل چالشی در اجرای مدیریت دانش براساس قوانین وابستگی

نویسندگان

چکیده

سهم بزرگی از سرمایه‌های سازمانی را دانش تشکیل می‌دهد. برای اجرای بهتر مدیریت دانش شناسایی عوامل چالشی موثر در مدیریت دانش نقش موثری داشته و اگر این عوامل و نحوه ارتباط و چیدمان بین آنها به خوبی شناسایی گردد می‌توان گام‌های موثری را در اجرای کارآمد مدیریت دانش برداشت. آن‌چه در این مقاله مورد توجه قرار می‌گیرد در ابتدا معرفی عوامل چالشی و سپس کشف روابط وابستگی و تعیین روابط مابین عوامل با استفاده از قوانین وابستگی است. تعیین عوامل و مشخص نمودن روابط و عامل‌های تاثیرگذار بر دیگر عوامل در اجرای بهتر مدیریت دانش تاثیرگذار هستند. عوامل چالشی اجرای مدیریت دانش با استفاده از مطالعات ادبیات شناسایی و با بهره‌گیری از پرسشنامه ساختاریافته‌ و اجرای الگوریتم قوانین وابستگی و نمودارهای وب قوانین مطلوب و کارآمد در این حوزه با استفاده از سه شاخص اطمینان، پشتیبانی و صعود قوانین وابستگی تعیین و یازده قانون وابستگی مشخص گردید. نتایج به‌دست آمده، نشان‌گر این است که از میان بیست و یک عامل شناسایی شده در اجرای مدیریت دانش، چهار عامل \"ضعفدرتعریفراهبردهای سازمانی\"، \" ضعفمدیریتونبودکنترل‌های موثر\"، \"پایین بودن سطح اعتماد در فرهنگ سازمانی\" و \" نبود فرهنگ به اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات\"بیشترین تاثیر گذاری بر دیگر عوامل را دارند. مدیریت و برنامه‌ریزی بر روی این عوامل اصلی که برخواسته از مولفه‌های فرهنگ، ساختار و حمایت مدیران ارشد سازمان است، و توجه به قوانین برجسته شناسایی شده می‌تواند در اجرای موفق مدیریت دانش بسیار موثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها