سنجش راهبردی مدیریت دانش با رویکرد جایزه جهانیMAKE در محیط فازی (مطالعه موردی در یک سازمان هلدینگ)

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

با وجود توسعه شایسته سوابق علمی و تجربی مدیریت دانش، همچنان تعداد زیادی از سازمان‌ها و صنایع، در عملیاتی ساختن موفق و یا بهره‌برداری اثربخش آن ناکام مانده‌اند. از جمله مهم‌ترین نواقص و کمبودهای روش‌شناسی، ترجمان نامناسب از ابعاد کلیدی مدیریت دانش و نبود یک رویکرد کل‌گرای کمی و کیفی در سنجش مدیریت دانش سازمانی است. این مقاله به دنبال سنجش مدیریت دانش سازمانی با رویکرد جایزه جهانی MAKEدر محیط فازی است. در این راستا با مرور مبانی نظری جایزه جهانیMAKE و با بهره‌گیری از خبرگی مدیران و کارشناسان دانشکار سازمانی در قالب روش تاپسیس فازی به سنجش معیارهای مدیریت دانش سازمانی پرداخته شد. نتایج حاصل از مطالعه موردی مقاله حاضر، گواه این مهم است که روش‌شناسی پیشنهادی سنجش مدیریت دانش سازمانی، میزان انحراف از هدف کمی پیش‌بینی مورد نظر در هر معیار و در نهایت شاخص مدیریت دانش سازمانی را تحلیل و تصمیم‌سازی‌های مورد نیاز را برای کنترل رفتاری و محتوایی و تصمیم‌گیری راهبردی در اختیار قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها