بررسی اصول و ارزش‌های حاکم بر راهبردهای رقابتی برمبنای ارزش های اسلامی (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی استان خراسان جنوبی)

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد مدیریت.

چکیده

در بازار اسلامی کسب سود و ثروت هدف نهایی نیست، بلکه هدف نهایی از هر فعالیت اقتصادی قرب الهی است. استراتژی حاکم در بازار مطلوب اسلام، استراتژی برد-برد است که در آن بنگاه‌ها با همدیگر همکاری می‌کنند و در جهت رفع نیازهای جامعه وبالا بردن رفاه عمومی تلاش می‌کنند. این تحقیق درصدد است ارزش های ناظر بر تصمیم های استراتژی رقابتی پورتر را که به عنوان الگوی غالب در مقالات مدیریت استراتژیک و بازاریابی می باشد را مورد بحث وبررسی قرار دهد. ارزش های مطرح در تصمیمات استراتژی رقابتی، که شامل استراتژی تمایز، استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمرکز می باشند، استخراج گردید تا با معرفی آن ها مساعدتی هرچند اندک برای لحاظ این ارزش های الهی در سیاست گذاری های مربوط به تصمیم های استراتژیک بازاریابی فراهم گردد؛ که این ارزش ها شامل اصل کیفیت، اصل عدم تدلیس، اصل ارایه ی خدمات اخلاقی، اصل عدالت و انصاف در قیمت گذاری، اصل بهینه سازی هزینه ها و اصل رعایت شأن اجتماعی افراد می باشد. این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی واز دید روش،توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری آن، مدیران صنایع غذایی و آشامیدنی استان خراسان جنوبی هستند که تعداد 41 نفر می باشند. روش جمع آوری داده سرشماری است.تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد، در تصمیمات استراتژی رقابتی صنایع غذایی وآشامیدنی اصل کیفیت، اصل بهینه سازی هزینه ها و اصل رعایت شأن اجتماعی لحاظ می شود و اصل عدم تدلیس، اصل ارایه خدمات اخلاقی و اصل عدالت کمتر مورد توجه قرار گرفته است که بنا به یافته های تحقیق به دلیل حاکمیت اصول سرمایه داری بر جوامع اسلامی می باشد.

کلیدواژه‌ها