توسعه‌ی الگوی مفهومی تسهیل تجاری‌سازی اختراعات ثبت شده توسط افراد حقیقی: رویکرد نظریه‌ی برخاسته از داده‌ها

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

4 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

شواهد متعدد حاکی از آن است که علی‌رغم تعداد کثیر فن آوری‌های جدید و نو، تنها درصد اندکی از آن‌ها تجاری شده و به ایجاد کارآفرینی و رفاه عمومی منجر شده‌اند. در این راستا، شناسایی و پایش عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی ایده‌ها، احتمال موفقیت آن‌ها را در تجاری‌سازی آن افزایش داده و مخترعین و مبتکرین را در این حوزه یاری می‌رساند. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی اختراعات در استان یزد انجام گرفته است. در این راستا، از روش تحقیق نظریه برخاسته از داده‌ها، استفاده شده است و الزامات، زیرساخت‌ها و فرآیند تجاری‌سازی، ترسیم شده است. برای جمع‌آوری داده‌‌ها، از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته استفاده شده و نمونه‌گیری به روش نظری و گلوله برفی صورت گرفته است. در پایان نیز راهبردهای تجاری سازی اختراعات از دیدگاه مخترعین بیان شده است..

کلیدواژه‌ها