یین رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مفهوم سرمایة اجتماعی به عنوان ابزاری برای درک کیفیت زندگی کاری به کار می رود و مبنای تعالی سازمانی شناخته شده است. در تحقیق حاضر تلاش می‌شود تا تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر روی کیفیت زندگی کاری کارکنان مطالعه شود. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان اداری دانشگاه پیام نور مازندران است که از میان آن‌ها 130 نفر به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. در روش پیمایشی از دو پرسش‌نامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال و نیز پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون استفاده شده است. داده ها در این تحقیق با روش تحلیل همبستگی و الگوی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و Lisrel استفاده شد.\r\nنتایج آزمون همبستگی نشان داد که میان ابعاد سرمایه اجتماعی( ساختاری، رابطه ای و شناختی) و کیفیت زندگی کاری همبستگی مثبت و معناداری با اطمینان 99 % و سطح خطای کوچک‌تر از 01/0 وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان می دهد که ابعاد سرمایه اجتماعی قدرت پیش بینی کیفیت زندگی کاری را دارند.

کلیدواژه‌ها