اهداف و مفروضات آینده‌پژوهی اسلامی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 دکتری آینده پژوهی، پژوهشکده آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

چکیده

آینده‌پژوهی دانشی معطوف به عمل است و تنها با تاملات نظری شکل نمی‌گیرد. بنابراین تا زمانی که آینده‌پژوهی اسلامی در عمل شکل نگیرد نمی‌توان آن را به خوبی توصیف کرد اما در حال حاضر می‌توان گزاره‌هایی از آن مانند اهداف و مفروضات را ارایه داد. ضمن آن که باید توجه داشت که آینده‌پژوهی اسلامی تابع شرایط و اقتضائات مکانی و زمانی نیز هست و این امر در شکل‌گیری آن نیز تاثیرگذار هستند.\r\nالبته برخی از اهداف و مفروضات آینده‌پژوهی رایج در آینده‌پژوهی اسلامی نیز مورد پذیرش هستند اما در مواردی اختلاف نیز دارند. در این مقاله تلاش شده است تا بر پایه‌ی منابع اسلامی (به ویژه قرآن کریم) برخی از اهداف و مفروضات آینده‌پژوهی اسلامی ارایه شوند. آینده‌پژوهی اسلامی وجوه اشتراک و افتراقی با آینده‌پژوهی رایج دارد. هر چند تا زمانی که آینده‌پژوهی اسلامی در عمل شکل نگیرد، نمی‌توان در خصوص چیستی آن، اظهارنظر دقیقی کرد، اما به منظور تسریع و جهت‌دهی فرایند تحقق آینده‌پژوهی اسلامی، لازم است وجوهی از آن در قالب گزاره‌هایی از اهداف، مفروضات ارایه شوند.

کلیدواژه‌ها