طراحی الگوی زنجیره تامین و توزیع چابک با رویکردی تلفیقی ازمفاهیم کلاسیک چابکی و الگوسازی تفسیری ساختاری: نگاهی فرآیندی به چابکی سازمانی مورد مطالعه: صنعت پخش

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بروز تغییرات پیش بینی نشده در محیط کنونی کسب و کار به دلیل نیازهای متغیر مشتریان، منجر به توجه سازمان ها به مفهوم چابکی به عنوان یک ویژگی اساسی برای ادامه حیات و رقابت آنها در بازارهای متلاطم شده است. از سوی دیگر، چابکی یک سازمان به چابکی رنجیره تامین آن بستگی دارد. \r\nهدف از این پژوهش، شناسایی متغیرهای فرآیندی زنجیره ی تامین و توزیع چابک و به کارگیری آنها در یک رویکرد ترکیبی از مفاهیم و الگوهای کلاسیک چابکی و رویکرد مدلسازی تفسیریساختاری می باشد. بر این اساس، این متغیرها به منظور تعیین روابط بین آنها و دست یابی به یک مدل مفهومی جدید جهت بهبود زنجیره ی تامین و توزیع چابک در صنعت پخش، ساختار دهی شده اند. در مجموع 23 فاکتور فرآیندی اصلی شناسایی شده و در قالب مدل کلاسیک چابکی، طبقه بندی شدند. روابط بین متغیرها و سطوح مدل، توسط رویکرد الگوسازی تفسیری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها