تدوین چشم‏انداز و بلوغ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده پژوهی، پژوهشکده آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه کامپیوتر، مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

چکیده

تدوین و ترویج چشم‏انداز مشترک فاوا، اولین گام مؤثر در راستای استفاده اثربخش و کارآمد از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای تحقق مأموریت، اهداف، مقاصد و راهبردهای ودجا می باشد. مقاله حاضر با رویکردی نوآورانه بدنبال ترسیم و ارایه چشم‏انداز، الگو و مراحل بلوغ توسعه فاوای ودجا بر اساس روش‏های علمی با رویکرد آینده‏نگاری و مبتنی بر پارادایم‏های نوین و آینده فاواست. در تدوین این چشم‏انداز، 35 نفر از مدیران و خبرگان فاوای ودجا و نیروهای مسلح و نیز خبرگان دانشگاهی در قالب یک پانل اصلی خبرگان و ذینفعان و چهار کارگروه پشتیبان مشارکت داشتند. همچنین برای صحه‏گذاری آن، نظرات و بازخورد سایر خبرگان و ذینفعان مرتبط اخذ گردید و تصویر نهایی به تایید آنها رسید. بر‏اساس این چشم‏انداز، ودجا در افق چشم‏انداز 1404 بدنبال تحقق سازمان شبکه‏محور مشارکتی (تحقق عملی راهبرد هسته و شبکه، خلق مشترک و هم‏تکاملی با بخش ملی) و توسعة قلمرو خود به پشتیبانی برخط از نیروهای مسلح و در سطح آرمانی، به‏دنبال توسعة قلمرو خود به پشتیبانی برخط از امنیت ملی (کسب وکار در زیست بوم دیجیتال امن و بومی) است. همچنین به منظور ترسیم مسیر تحقق چشم‏انداز با استفاده از چارچوب‏ نوین معماری سازمانی سرویس‏گرا و معماری محاسبات ابری، الگو و مراحل بلوغ توسعه فاوا در چهارلایه‏ی‏ کسب و کار، سیستم، سکو و زیرساخت تبیین و تشریح شده ‏ا‏ست.

کلیدواژه‌ها