بکارگیری QFD برای ایده‌سازی در فرآیند تفکر تئوری محدودیت‌ها (TOC-TP)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد گروه تولید صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم وفناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

بکارگیری متدولوژی‌های علمی در استخراج سیاست‌های توسعه علم و فناوری از ملزومات استقرار در مسیر توسعه است. با توجه به ابعاد چندگانه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توسعه فناورانه، تدوین سیاست در این بستر نیازمند دیدگاهی کل‌نگر و روش مند می‌باشد. در این مقاله سعی شده تا با تجمیع دو تئوری مجزا، یکی در حل مساله با دیدگاه سیستمی (شامل فرآیند تفکر تئوری محدودیت‌ها) و دیگری در تصمیم‌گیری و تدوین راهبرد (QFD)، دریچه جدیدی به‌سوی بکارگیری تئوری‌هایی با بنیاد و شالوده کاربری در محیط‌های ساخت و تولید (حوزه‌های سخت ) به‌سمت محیط‌های سیاستی و اجتماعی (حوزه‌های نرم ) در ایران باز شود. مطالعه موردی تحقیق حاضر ارائه راهکارهای عملی در رفع گلوگاه‌‌های نظام نوآوری کشور با نظرات خبرگان این حوزه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها