بررسی تاثیر کاربرد ترکیبی روش‌های پیش‌بینی بر اثر شلاق چرمی در زنجیره‌های تامین چند سطحی

نویسندگان

چکیده

زنجیره‌های تامین و مدیریت آنها پارادایم غالب بر عرصه کسب و کار امروزی بوده و مواجهه با چالش‌های این مفهوم از اساسی و ضروری‌ترین مباحث مورد توجه محققان این زمینه است. یکی از چالش‌های اساسی زنجیره تامین بحث شلاق چرمی و عوامل موثر بر آن است. یکی از این عوامل مهم که بسیاری از محققان به آن اشاره داشته‌اند، روش‌های پیش‌بینی مورد استفاده در زنجیره‌های تامین است. در این مقاله یک زنجیره تامین سه سطحی در نظر گرفته شده است که در آن هر یک از سطوح یکی از روش‌های میانگین متحرک، هموارسازی نمایی و رگرسیون خطی را برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌دهند. برای این منظور نخست نسبت به شبیه‌سازی زنجیره تامین مورد نظر اقدام و سپس نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نتایج آزمون آماری انجام شده گویای آن است که با توجه به شرایط در نظر گرفته شده برای مسئله، بهترین ترکیب روش‌های پیش‌بینی شامل میانگین متحرک - رگرسیون خطی - هموارسازی نمایی و یا رگرسیون خطی - هموارسازی نمایی - میانگین متحرک می‌باشد و ترکیبات دیگر از مطلوبیت کمتری برخوردارند. روش‌شناسی مورد استفاده در این تحقیق می‌تواند به عنوان الگویی برای بررسی‌ مسائل مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها