الگوی توسعه صنعت و فناوری در ایران؛‌ هسته های کوچک - شبکه های بزرگ؛ درس هایی از صنایع دفاعی و الگوسازی برای صنعت نفت

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

جدای از اثرات بخش دفاعی هر کشور بر یادگیری فناورانه در سطح ملی، تجربیات موفق این بخش در کشور ما درس آموخته‌های خوبی برای توسعه فناوری در سایر بخش‌ها و الگوی مداخله و حمایت مثبت دولت را به همراه دارد که شاید یادگیری این الگوها مهم‌تر از یادگیری و اشاعه فناوری‌های بخش دفاع باشد.‌ در این پژوهش ابتدا مروری خواهیم داشت بر ویژگی‌های صنایع دفاعی که باعث می‌شود آن را به عنوان یک الگو برای سایر بخش‌ها مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه الگوی توسعه بخش دفاع که از آن به الگوی «هسته و شبکه» یاد می‌شود، به طور خلاصه مرور خواهد شد و سپس چارچوبی برای پیاده سازی این الگو در صنعت نفت ارائه می‌شود. در این چارچوب چیدمانی از نهادهای تأثیرگذار بر زنجیره ارزش‌ساز صنعت نفت ارائه و پیرامون نحوه شکل گیری انواع هسته‌ها و نهاد متولی هسته و شبکه در صنعت نفت بحث می‌شود. در پایان ایده‌هایی برای توسعه صنعت نفت بر اساس این الگو ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model of Industry and Technology Development in I.R.Iran; Small Nucleus and Big Network Learning From Defense Industries and Modeling for Oil Industry

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Fartouk Zadeh 1
  • Javad Vaziri 2
  • Mohamad Reza Azaraein 3
1 Associate Professor, Malek Ashtar University Of Technology
2 PhD Student in Science $ Technology, Tarbiat Modares University
3 PhD Student in Science $ Technology, National Research Institute for Science Policy (NRISP)
چکیده [English]

Apart from the effects of each country's defense sector on technological learning at the national level, the successful experiences of this sector in our country provide good lessons for technology development in other sectors and a pattern of positive government intervention and support. Dissemination of defense technologies. ‌ In this study, we will first review the characteristics of the defense industry, which makes it a model for other sectors. The defense development model, known as the "Small Nucleus and Big Network" model, will be briefly reviewed, and then a framework for implementing this model in the oil industry will be provided. In this framework, an arrangement of institutions influencing the value chain of the oil industry is presented and the formation of different types of nuclei and the institution in charge of the core and network in the oil industry are discussed. Finally, ideas for the development of the oil industry based on this model will be presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small Nucleus and Big Network pattern
  • Fourth wave defense industry
  • Transition in the oil industry
  • Access system
  • Innovation System
  • Lessons learned in the defense department