چارچوب پایش عملکرد شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری یزد با رویکرد ترکیبی DEA/GP

نویسندگان

چکیده

ارزیابی عملکرد امری ضروری جهت تصمیم‌گیری در سازمان‌ها است. به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، مدیران نیازمند داشتن اطلاعاتی از عملکرد سازمان خود و تصمیم‌گیری برای بهبود آن می‌‌باشند. بنابراین وجود الگوی به منظور ارائه بازخورد در جهت بهبود عملکرد سازمان‌ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز، بسیار ضروری و منطقی به نظر می‌رسد. با توجه به جایگاه ارزیابی در سازمان‌ها و اهمیت پارک علم و فناوری در توسعه فناورى و رشد اقتصادی کشور‌ها، هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد 33 شرکت‌‌ فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد با استفاده از الگوی ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی از نوع BCC به منظور کمک به مدیران در شناسایی شرکت‌های موفق و ناموفقاست. این الگو به دلیل دقت بالا در ارزیابی عملکرد واحد‌های تصمیم‌گیری و شناسایی دقیق واحد‌های موفق و ناموفق مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو جهت بیان قابلیت و دقت بالای این الگو در تفکیک واحد‌های تصمیم‌گیری، الگوی ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی با الگوی BCC از نوع خروجی محور، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که در صورت استفاده از الگوی GPDEA-BCC تعداد واحدهای کارا از 23 به 4 واحد کاهش پیدا می‌کند و این امر نشان‌دهنده دقت بالای الگوی مذکور می‌باشد. در نهایت با استفاده از تحلیل حساسیت، ورودی و خروجی‌های تأثیرگذار در میزان کارایی شرکت‌ها شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها