رابطه رهبری ستمگرانه و رفتارهای غیراخلاقی: رویکرد نظام های آسیب شناختی هنجاری مطالعه موردی در یک سازمان صنعتی و تولیدی

نویسندگان

اصفهان، خوراسگان، خیابان جی شرقی، بلوار ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی صنعتی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه رهبری ستمگرانه با رفتارهای غیراخلاقی به مرحله اجرا درآمد. از جامعه آماری کارکنان یک مجموعه صنعتی در شهر اصفهان، 254 نفر به شیوه نمونه‌‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه 6 سؤالی رهبری ستمگرانه، پرسشنامه 8 سوالی بی هنجاری سازمانی، پرسشنامه 8 سوالی بیگانگی شغلی، پرسشنامه 5 سوالی تعارض هنجاری ادراک‌شده، و پرسشنامه 4 سؤالی رفتارهای غیراخلاقی بود. داده‌ها از طریق الگوی‌سازی معادله ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. الگوی‌سازی معادله ساختاری نشان داد که رهبری ستمگرانه ابتدا باعث تقویت بی هنجاری، بیگانگی شغلی، و تعارض هنجاری می‌شود، سپس بی هنجاری، بیگانگی شغلی را و بیگانگی شغلی، تعارض هنجاری ادراک شده را تقویت می نمایند. در پایان تعارض هنجاری ادراک شده بستر را برای افزایش رفتارهای غیراخلاقی فراهم می‌سازد. تحلیل واسطه ای نشان داد که بی هنجاری سازمانی، بیگانگی شغلی و تعارض هنجاری ادراک شده، متغیرهای واسطه ای برای رابطه رهبری ستمگرانه با رفتارهای غیراخلاقی هستند.

کلیدواژه‌ها