چالشهای دره مرگ اکوسیستم نوآوری زیست‌دارو ایران و بررسی توانمندی ها و عوامل زمینه ای موثر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

بررسی توسعه اکوسیستم‌های نوآوری مختلف نشان داده است که در مراحل ابتدایی توسعه اکوسیستم‌ها با بازه‌ای مواجه هستیم که به علت ماهیت‌های متفاوت دو سربازه، اکوسیستم با چالش‌هایی روبه‌رو می گردد که بیشترین نرخ شکست و توقف آن را به همراه دارد. اکوسیستم‌هایی که بتوانند از این مرحله عبور کنند قادر به کسب ارزش تولید شده در اکوسیستم و خلق ثروت می باشند. ما در این پژوهش به دنبال شناخت چالش‌های این مرحله از فرایند رشد با نام دره مرگ اکوسیستم و شناسایی توانمندی‌های لازم برای عبور از آن هستیم. لذا این مقاله تلاش کرده با موردکاوی اکوسیستم نوآوری زیست دارو ایران به عنوان یک اکوسیستم موفق که توانسته از دره مرگ عبور کند به بررسی چالش‌های آن و عوامل زمینه‌ای و توانمندی-های موثر بر عبور اکوسیستم نوآوری از آن بپردازد. برای اینکار داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته گردآوری و با استفاده از تحلیل تم و کدگذاری، تحلیل و در قالب مدلی ارائه شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، اکوسیستم نوآوری زیست داروی ایران در فرایند عبور از دره مرگ خود با سه نوع چالش اجرایی، هم‌تکاملی و پذیرش مواجه بوده است که شکلگیری پنچ توانمندی تعاملات و دسترس‌پذیری؛ یکپارچگی و هم‌افزایی؛ نوآوری و یادگیری؛ تطبیق‌پذیری و جابه‌جایی و در نهایت قابلیت خلق مکمل و همچنین وجود سه عامل زمینه‌ای سیاست‌های دولت، تحریم‌های سیاسی و تقاضای بازار در عبور از این دره و غلبه بر این چالش‌ها تاثیرگذار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of the Valley of Death in the Iranian Biomedical Innovation Ecosystem and Investigating Effective Capabilities and Context

نویسندگان [English]

  • Nima Mokhtarzadeh 1
  • Abbasali Karshenas 2
  • Sepehr Ghazinoory 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 PhD candidate of Management of Technology, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A study of the development of different innovation ecosystems has shown that in the early stages of ecosystem development we are faced with a period in which, due to the different natures of the two soldiers, the ecosystem faces challenges with the highest failure and stopping rates. It comes with it. Ecosystems that can pass this stage are able to acquire the value produced in the ecosystem and create wealth. In this study, we seek to identify the challenges of this stage of the growth process called the Death Valley of the ecosystem and identify the capabilities needed to overcome it. Therefore, this article tries to investigate its challenges and the underlying factors and capabilities affecting the passage of the innovation ecosystem by examining the case of Iran's biopharmaceutical innovation ecosystem as a successful ecosystem that has been able to cross the Death Valley. To do this, the required data were collected through semi-structured interviews and analyzed in the form of a model using theme analysis and coding. According to the research findings, Iran's biopharmaceutical innovation ecosystem in the process of crossing its death valley has faced three types of challenges: implementation, integration and acceptance, which is the formation of five capabilities of interaction and accessibility; Integration and integration; Innovation and learning; Adaptability and mobility, and ultimately the ability to create complementarity, as well as the existence of three factors underlying government policies, political sanctions, and market demand, have been influential in crossing this valley and overcoming these challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation ecosystem
  • Valley of Death
  • Challenges
  • Capabilities
  • context