تاخیر در پروژه‌های نفتی: مروری بر تحولات گذشته و ارائه مدلی برای پیش‌بینی زمان تاخیر- مورد مطالعه: پروژه‌های EPC شرکت نفت و گاز پارس جنوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پروژه‌ها در سازمان‌های مختلف به‌ خصوص در سازمان‌های پروژه‌ای و اجرایی دارای نقش مهمی هستند؛ اما در حال حاضر پروژه‌ها، به‌خصوص پروژه‌های صنعتی با تأخیر زمانی همراه هستند. پیش‌بینی مدت‌زمان تأخیر در انجام پروژه‌های نفت با توجه به نقش حدود 25 درصدی صنعت نفت در تولید ناخالص ملی و سهم 85 درصدی در صادرات و میانگین تأخیر زمانی 30 درصدی پروژه‌های مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC)، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش به تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تأخیر زمانی پروژه‌ها و قوانین منجر به تاخیر زمانی آنها پرداخته شده است. داده‌ها از پایگاه‌ داده اطلاعاتی امور قراردادها و پروژه‌های شرکت نفت و گاز پارس جنوبی گردآوری شده-اند. تعداد 206 پروژه انتخاب و با با در نظر گرفتن معیارهای مختلف پیش‌بینی تاخیر زمانی انجام شده است. برای پیش‌بینی مدت زمان تاخیر پروژه ها از 5 الگوریتم درخت تصمیم استفاده شده است که این الگوریتم ها عبارتند از: C&R ، C5، CHILD ، QUEST و AS. نتایج اعتباریابی 10 تایی نشان داد بهترین الگوریتم درخت ‌تصمیم برای پیش بینی مدت زمان تاخیر پروژه‌ها الگوریتم‌های C5 و CHILD با دقت حدود 91 درصد هستند.

کلیدواژه‌ها