واکاوی رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده: صنعت توربین های گازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بخش‌های مختلف صنعتی با رژیم‌های فناورانه، سیاستی و بازار متفاوت شناخته می‌شوند. این تفاوت‌ها در میان صنایع با محصولات و سامانه‌های پیچیده و صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه پررنگ تر است. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی به واکاوی رژیم‌های فناورانه، سیاستی و بازار صنعت توربین‌های گازی به عنوان یک صنعت با محصولات و سامانه‌های پیچیده پرداخته است. بعلاوه، به منظور پررنگ کردن تفاوت میان رژیم‌های فناورانه، سیاستی و بازار این صنعت با صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه، به مقایسه تطبیقی این صنعت با شش صنعت در کشور کره جنوبی پرداخته شده است. یافته‌های این پژوهش گویای آن است که صنعت توربین‌های گازی به عنوان یک صنعت با محصولات و سامانه‌های پیچیده دارای رژیم فناورانه، سیاستی و بازار متفاوت و متمایزی نسبت به صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه است. این یافته از آن جهت اهمیت دارد که، این تفاوت‌ها می‌تواند بر الگوی یادگیری و همپایی فناورانه و پنجره‌های فرصت این صنعت تأثیر چشمگیری داشته باشد

کلیدواژه‌ها