پشتیبانی مدیریت دانش از بهره‌وری: الگو و تجربه شرکت انتقال گاز ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

2 استادیار گروه تحول و تعالی سازمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

4 استادیار گروه تحول و تعالی سازمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران.

چکیده

براساس رویکرد "زنجیره ارزش پورتر" به سازمان، مدیریت دانش به عنوان پشتیبان واحدهای مولد ارزش در سازمان قرار می­گیرد. با "نگرش فرآیندی" به سازمان، مدیریت دانش متناسب با ماموریت سازمان می­تواند به عنوان فرایند اصلی سازمان محسوب شده، در نهایت منجر به ارتقاء بهره­وری سازمانی گردد. هدف اصلی تحقیق، بررسی نقش مدیریت دانش در ابعاد بهره­وری شرکت گاز می باشد. برای انجام این پژوهش، با استفاده از نظر متخصصان و خبرگان شرکت گاز، شش دسته از عوامل بهره­وری شرکت گاز شناسایی شدند سپس با استفاده از مدل­سازی ساختاری تفسیری و از طریق ابزار پرسشنامه، عوامل در شش گروه دسته­بندی شدند. در این تحقیق، در مرحله­ی اول با بررسی ادبیات در زمینه مدیریت دانش و بهره­وری شرکت گاز، ابعاد و مؤلفه­های آن شناسایی شدند و در مرحله­ی بعدی این ابعاد به صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتیجه منجر به طراحی مدل نقش مدیریت دانش در بهره­وری شرکت گاز شده است. پرسشنامه­ی تحقیق، توسط 7 نفر از خبرگان شرکت گاز تکمیل شده است که نتایج نشان می­دهد که مدیریت دانش بیشترین نفوذ را بر سایر عوامل موثر بر بهره­وری داشته و در سطح اول مدل قرار گرفته است. عوامل منابع انسانی و سرمایه در سطح دوم قرار گرفته­اند و مستقیما از مدیریت دانش اثر می­پذیرند. کل عوامل تولید در سطح سوم، عامل مصارف واسطه­ای در سطح چهارم و در نهایت عامل بهره­وری در سطح پنجم قرار گرفته و بیشترین اثرپذیری را دارد. 

کلیدواژه‌ها