پشتیبانی مدیریت دانش از بهره‌وری: الگو و تجربه شرکت انتقال گاز ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار گروه تحول و تعالی سازمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 استادیار،گروه مدیریت دولتی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد همدان،ایران

4 استادیار گروه مدیریت، مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

براساس رویکرد "زنجیره ارزش پورتر" به سازمان، مدیریت دانش به عنوان پشتیبان واحدهای مولد ارزش در سازمان قرار می­گیرد. با "نگرش فرآیندی" به سازمان، مدیریت دانش متناسب با ماموریت سازمان می­تواند به عنوان فرایند اصلی سازمان محسوب شده، در نهایت منجر به ارتقاء بهره­وری سازمانی گردد. هدف اصلی تحقیق، بررسی نقش مدیریت دانش در ابعاد بهره­وری شرکت گاز می باشد. برای انجام این پژوهش، با استفاده از نظر متخصصان و خبرگان شرکت گاز، شش دسته از عوامل بهره­وری شرکت گاز شناسایی شدند سپس با استفاده از مدل­سازی ساختاری تفسیری و از طریق ابزار پرسشنامه، عوامل در شش گروه دسته­بندی شدند. در این تحقیق، در مرحله­ی اول با بررسی ادبیات در زمینه مدیریت دانش و بهره­وری شرکت گاز، ابعاد و مؤلفه­های آن شناسایی شدند و در مرحله­ی بعدی این ابعاد به صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتیجه منجر به طراحی مدل نقش مدیریت دانش در بهره­وری شرکت گاز شده است. پرسشنامه­ی تحقیق، توسط 7 نفر از خبرگان شرکت گاز تکمیل شده است که نتایج نشان می­دهد که مدیریت دانش بیشترین نفوذ را بر سایر عوامل موثر بر بهره­وری داشته و در سطح اول مدل قرار گرفته است. عوامل منابع انسانی و سرمایه در سطح دوم قرار گرفته­اند و مستقیما از مدیریت دانش اثر می­پذیرند. کل عوامل تولید در سطح سوم، عامل مصارف واسطه­ای در سطح چهارم و در نهایت عامل بهره­وری در سطح پنجم قرار گرفته و بیشترین اثرپذیری را دارد. 

کلیدواژه‌ها