کلیدواژه‌ها = دومنظوره سازی صنعت دفاعی
1. یکپارچگی صنایع دفاعی و غیردفاعی: یک بوم‌نگاری خط‌مشی در صنعت دفاعی

دوره 12، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 49-71

محمدتقی خوبرو؛ سید مهدی الوانی؛ محمدحسین رحمتی؛ غلامرضا جندقی