نویسنده = علیرضا پویا
مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمان های پروژه‌محور و روابط میان آنها

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 87-108

احسان جوان راد؛ علیرضا پویا؛ ناصر مطهری فریمانی؛ محسن کاهانی


نوع شناسی علل پدیده پافشاری بر تصمیمات در بخش دولتی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 31-55

علیرضا پویا؛ قاسم اسلامی؛ حسنیه طباطبایی