درباره روش

از چالش های مهم پژوهش در رشته های مدیریت و سیاست گذاری ضعف های روش شناختی است. این صفحه تلاش دارد ضمن در میان گذاشتن برخی دغدغه ها و مسائل مربوط به روش، منابع، ایده ها و مقالاتی را که در این زمینه حرف مهمی برای گفتن دارند با نویسندگان محترم به اشتراک گذارد.

 

 1. درباره رهیافت تاریخی که در بخش سیاست فصلنامه مورد تأکید قرار گرفته است، دکتر آرمان زارعی از همکاران نشریه مطلب آموزنده ای را در این زمینه به نگارش درآورده اند که در لینک روبرو قابل استفاده است. تاریخ گرایی؛ رهیافتی برای فهم امر انسانی
 2. گفتگو خواندنی با دکتر توفیق استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی درباره رهیافت تاریخی و غیبت آن در پژوهش های اجتماعی ما
 3. A Conceptual Framework for transition modelling
 4. The Dynamics of Transitions in Socio-technical Systems: A Multi-level Analysis of the Transition Pathway from Horse-drawn Carriages to Automobiles (1860–1930)
 5. Institutions and the Path to the Modern Economy
 6. Business History and the Historiographical Operation
 7. Counterfactual history, management and organizations: Reflections and new directions
 8. The Missing Link Between the Theory and Empirics of Path Dependence: Conceptual Clarification, Testability Issue, and Methodological Implications
 9. Foucault and History in Organization Studies
 10. From counterfactual history to counter-narrative history
 11. History, historiography and organization studies: The challenge and the potential
 12. How history matters in organisations: The case of path dependence
 13. Introduction: History in Organisation Studies
 14. Path dependence in historical sociology
 15. Making History / Breaking History: The Dynamicsof Organizational Transformation
 16. Management & Organizational History: the continuing historic turn
 17. Narratives and memory in organizations
 18. Searching for History in Organizational Theory: Commenton Kieser
 19. The Historic Turn in the Human science
 20. Time as a periodization of management practices
 21. Using history in the creation of organizational identity
 22. Why Organization Theory Needs Historical Analyses-And How This Should Be Performed
 23. Shaping the Industrial Century