نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آژانس راهبر سازمان برنامه و بودجه به مثابه نهاد متولی توسعه (آژانس راهبر)؛ طراحی و پیشنهاد الزامات کارکردی در نظام سیاستی برنامه‌ریزی توسعه در ایران [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 151-178]

ا

 • ابزار سیاستی طراحی ترکیب سیاستی برای تقویت نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظام ملی نوآوری [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 88-114]
 • اثربخشی تبیین عوامل موثر در اثربخشی استقرار سیستم مدیریت ریسک در یک صنعت دفاعی [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 109-136]
 • ارزش غیرمالی تحلیل و بررسی عوامل موثر بر الگوی همکاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر و شرکت‌های نوآفرین با تمرکز بر ساز و کارهای خلق ارزش‌های غیرمالی در دو سرمایه‌گذار خطرپذیر داخلی [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 8-33]
 • استراتژی بررسی تاثیر استراتژی‌های کسب و کار بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی؛ شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع) [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 34-61]
 • استواری شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های تاب‌آوری زنجیره‌تأمین در ابعاد چهارگانه با استفاده از روش سوآرا در صنعت مواد غذایی [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 33-59]
 • انعطاف پذیری بررسی تاثیر استراتژی‌های کسب و کار بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی؛ شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع) [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 34-61]
 • انعطاف پذیری شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های تاب‌آوری زنجیره‌تأمین در ابعاد چهارگانه با استفاده از روش سوآرا در صنعت مواد غذایی [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 33-59]
 • ایران «ابتکار ایلاف»: برای بازآفرینی مزیت های ژئواکونومیک ایران در چهارراه تاریخی راه ابریشم [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 1-7]

ب

 • بخش خصوصی بررسی و تحلیل چالش‌های ارتقاء سهم بخش خصوصی در حوزه احداث و توسعه نیروگاه‌های حرارتی کشور ایران [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 1-32]
 • برنامه‌ریزی توسعه سازمان برنامه و بودجه به مثابه نهاد متولی توسعه (آژانس راهبر)؛ طراحی و پیشنهاد الزامات کارکردی در نظام سیاستی برنامه‌ریزی توسعه در ایران [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 151-178]

پ

 • پیش بینی بررسی تاثیر استراتژی‌های کسب و کار بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی؛ شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع) [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 34-61]
 • پیشرفت «ابتکار ایلاف»: برای بازآفرینی مزیت های ژئواکونومیک ایران در چهارراه تاریخی راه ابریشم [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 1-7]

ت

 • تاب‌آوری طراحی مدل تاب‌آوری زنجیره تأمین فرش ماشینی ایران: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 62-87]
 • تاب آوری زنجیره تامین شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های تاب‌آوری زنجیره‌تأمین در ابعاد چهارگانه با استفاده از روش سوآرا در صنعت مواد غذایی [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 33-59]
 • تحلیل اسنادی طراحی ترکیب سیاستی برای تقویت نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظام ملی نوآوری [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 88-114]
 • تحلیل اهمیت-عملکرد(IPA) تبیین عوامل موثر در اثربخشی استقرار سیستم مدیریت ریسک در یک صنعت دفاعی [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 109-136]
 • تحلیل عاملی ارائه مدل علی معلولی مدیریت ریسک‌ها در فرآیند توسعه خانواده محصول با استفاده از روش نظریه داده بنیاد ومدلسازی معادلات ساختاری : مطالعه موردی صنعت خودرو ایران [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 137-162]
 • ترکیب سیاستی طراحی ترکیب سیاستی برای تقویت نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظام ملی نوآوری [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 88-114]
 • تولید انعطاف پذیر کاربست روش دی‌متل در تحلیل عوامل موثر بر تولید انعطاف پذیر در صنعت خودروسازی ایران (مورد مطالعه: شرکت های زیر مجموعه گروه سایپا) [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 88-108]
 • تولید برق بررسی و تحلیل چالش‌های ارتقاء سهم بخش خصوصی در حوزه احداث و توسعه نیروگاه‌های حرارتی کشور ایران [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 1-32]

چ

 • چابکی شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های تاب‌آوری زنجیره‌تأمین در ابعاد چهارگانه با استفاده از روش سوآرا در صنعت مواد غذایی [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 33-59]

ح

 • حکمرانی تحلیل و بررسی عوامل موثر بر الگوی همکاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر و شرکت‌های نوآفرین با تمرکز بر ساز و کارهای خلق ارزش‌های غیرمالی در دو سرمایه‌گذار خطرپذیر داخلی [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 8-33]

د

 • دولت توسعه‌گرا سازمان برنامه و بودجه به مثابه نهاد متولی توسعه (آژانس راهبر)؛ طراحی و پیشنهاد الزامات کارکردی در نظام سیاستی برنامه‌ریزی توسعه در ایران [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 151-178]
 • دی‌متل کاربست روش دی‌متل در تحلیل عوامل موثر بر تولید انعطاف پذیر در صنعت خودروسازی ایران (مورد مطالعه: شرکت های زیر مجموعه گروه سایپا) [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 88-108]

ر

 • رشد طراحی مدل تاب‌آوری زنجیره تأمین فرش ماشینی ایران: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 62-87]
 • رفع موانع تولید بررسی و تحلیل چالش‌های ارتقاء سهم بخش خصوصی در حوزه احداث و توسعه نیروگاه‌های حرارتی کشور ایران [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 1-32]
 • روش ارزیابی و آزمون تصمیم‌گیری دیمتل (DEMATEL) تبیین عوامل موثر در اثربخشی استقرار سیستم مدیریت ریسک در یک صنعت دفاعی [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 109-136]
 • روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تبیین عوامل موثر در اثربخشی استقرار سیستم مدیریت ریسک در یک صنعت دفاعی [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 109-136]
 • روش معادلات ساختاری ارائه مدل علی معلولی مدیریت ریسک‌ها در فرآیند توسعه خانواده محصول با استفاده از روش نظریه داده بنیاد ومدلسازی معادلات ساختاری : مطالعه موردی صنعت خودرو ایران [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 137-162]
 • روش‌های اکتساب فناوری اعتبارسنجی روش های اکتساب فناوری در روند توسعه یک صنعت دفاعی ایران [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 60-87]

ز

 • زنجیره تأمین فرش ماشینی طراحی مدل تاب‌آوری زنجیره تأمین فرش ماشینی ایران: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 62-87]

ژ

 • ژئواستراتژی «ابتکار ایلاف»: برای بازآفرینی مزیت های ژئواکونومیک ایران در چهارراه تاریخی راه ابریشم [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 1-7]

س

 • سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه به مثابه نهاد متولی توسعه (آژانس راهبر)؛ طراحی و پیشنهاد الزامات کارکردی در نظام سیاستی برنامه‌ریزی توسعه در ایران [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 151-178]
 • ساز و کار تحلیل و بررسی عوامل موثر بر الگوی همکاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر و شرکت‌های نوآفرین با تمرکز بر ساز و کارهای خلق ارزش‌های غیرمالی در دو سرمایه‌گذار خطرپذیر داخلی [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 8-33]
 • سرمایه‌گذاری خطرپذیر تحلیل و بررسی عوامل موثر بر الگوی همکاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر و شرکت‌های نوآفرین با تمرکز بر ساز و کارهای خلق ارزش‌های غیرمالی در دو سرمایه‌گذار خطرپذیر داخلی [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 8-33]
 • سیاستگذاری «ابتکار ایلاف»: برای بازآفرینی مزیت های ژئواکونومیک ایران در چهارراه تاریخی راه ابریشم [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 1-7]
 • سیاستگذاری انرژی بررسی و تحلیل چالش‌های ارتقاء سهم بخش خصوصی در حوزه احداث و توسعه نیروگاه‌های حرارتی کشور ایران [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 1-32]
 • سیاست‌گذاری عمومی واکاوی نقش هوش مصنوعی در چرخه سیاست گذاری عمومی؛ رویکرد فراترکیب [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 115-150]

ش

 • شرکت‌های نوآفرین تحلیل و بررسی عوامل موثر بر الگوی همکاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر و شرکت‌های نوآفرین با تمرکز بر ساز و کارهای خلق ارزش‌های غیرمالی در دو سرمایه‌گذار خطرپذیر داخلی [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 8-33]

ص

 • صنعت خودروسازی کاربست روش دی‌متل در تحلیل عوامل موثر بر تولید انعطاف پذیر در صنعت خودروسازی ایران (مورد مطالعه: شرکت های زیر مجموعه گروه سایپا) [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 88-108]
 • صنعت موشکی اعتبارسنجی روش های اکتساب فناوری در روند توسعه یک صنعت دفاعی ایران [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 60-87]

ف

 • فراترکیب واکاوی نقش هوش مصنوعی در چرخه سیاست گذاری عمومی؛ رویکرد فراترکیب [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 115-150]
 • فرایندتوسعه خانواده محصول ارائه مدل علی معلولی مدیریت ریسک‌ها در فرآیند توسعه خانواده محصول با استفاده از روش نظریه داده بنیاد ومدلسازی معادلات ساختاری : مطالعه موردی صنعت خودرو ایران [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 137-162]

ک

 • کنترل تحلیل و بررسی عوامل موثر بر الگوی همکاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر و شرکت‌های نوآفرین با تمرکز بر ساز و کارهای خلق ارزش‌های غیرمالی در دو سرمایه‌گذار خطرپذیر داخلی [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 8-33]

گ

 • گروه سایپا کاربست روش دی‌متل در تحلیل عوامل موثر بر تولید انعطاف پذیر در صنعت خودروسازی ایران (مورد مطالعه: شرکت های زیر مجموعه گروه سایپا) [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 88-108]

م

 • مدل‌های اکتساب فناوری اعتبارسنجی روش های اکتساب فناوری در روند توسعه یک صنعت دفاعی ایران [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 60-87]
 • مدیریت ریسک ارائه مدل علی معلولی مدیریت ریسک‌ها در فرآیند توسعه خانواده محصول با استفاده از روش نظریه داده بنیاد ومدلسازی معادلات ساختاری : مطالعه موردی صنعت خودرو ایران [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 137-162]
 • موشک اعتبارسنجی روش های اکتساب فناوری در روند توسعه یک صنعت دفاعی ایران [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 60-87]

ن

 • ناب شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های تاب‌آوری زنجیره‌تأمین در ابعاد چهارگانه با استفاده از روش سوآرا در صنعت مواد غذایی [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 33-59]
 • نظام مدیریت ریسک تبیین عوامل موثر در اثربخشی استقرار سیستم مدیریت ریسک در یک صنعت دفاعی [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 109-136]
 • نظریه داده بنیاد ارائه مدل علی معلولی مدیریت ریسک‌ها در فرآیند توسعه خانواده محصول با استفاده از روش نظریه داده بنیاد ومدلسازی معادلات ساختاری : مطالعه موردی صنعت خودرو ایران [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 137-162]
 • نوآوری بررسی تاثیر استراتژی‌های کسب و کار بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی؛ شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع) [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 34-61]
 • نیروگاه حرارتی بررسی و تحلیل چالش‌های ارتقاء سهم بخش خصوصی در حوزه احداث و توسعه نیروگاه‌های حرارتی کشور ایران [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 1-32]

و

 • وزارت عتف طراحی ترکیب سیاستی برای تقویت نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظام ملی نوآوری [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 88-114]

ه

 • هوش مصنوعی واکاوی نقش هوش مصنوعی در چرخه سیاست گذاری عمومی؛ رویکرد فراترکیب [دوره 17، شماره 2، 1402، صفحه 115-150]

ی

 • یادگیری طراحی مدل تاب‌آوری زنجیره تأمین فرش ماشینی ایران: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی [دوره 17، شماره 1، 1402، صفحه 62-87]