نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آژانس راهبر طراحی الگوی سازمانی متولی توسعه (آژانس راهبر) در ایران- مورد پژوهی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 89-119]
 • آینده پژوهی سناریوهای استارت آپ های صنعت فین تک و بانکداری ایران در افق 1410 با استفاده از تحلیل اثرات متقاطع [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 1-32]

ا

 • اتوبوس برقی تحلیل چالش ها و راهکارهای گسترش تولید دانش بنیان و استفاده از اتوبوسهای برقی در ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 46-71]
 • ارکان کسب و کار تحلیل تاریخی روند تکامل کسب و کار جهانی صنعت نفت برمبنای تکامل نقش بازیگران اصلی و دسترسی آنها به ارکان کسب و کار [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 54-92]
 • استارت آپ های صنعت فین تک سناریوهای استارت آپ های صنعت فین تک و بانکداری ایران در افق 1410 با استفاده از تحلیل اثرات متقاطع [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 1-32]
 • استراتژی طراحی مدل عوامل موثر بر استراتژی‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروسازی داخلی با تاکید بر رویکرد ساختاری-تفسیری (ISM) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 120-150]
 • الگوی هرم سازمانی الگوی هرم سازمانی مبتنی بر نظریه نمایندگی‌ها در صنایع دفاعی [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 23-45]
 • انفعال حکمرانی پیچیدگی مرکب؛ رهیافتی برای فهم انفعال حکمرانی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 151-189]
 • ایران شناسایی خلاءهای صنعت زیست داروی کشور جهت تکمیل فرارسی : رویکرد مطالعه تطبیقی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 96-130]

ب

 • بازیگران اصلی تحلیل تاریخی روند تکامل کسب و کار جهانی صنعت نفت برمبنای تکامل نقش بازیگران اصلی و دسترسی آنها به ارکان کسب و کار [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 54-92]

پ

 • پدیدارشناسی بررسی چالش‌های مؤسسات پژوهشی دولتی در ایران با نگاهی تاریخی به شرایط نهادی توسعه آنها: یک مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 33-59]
 • پذیرش فناوری پذیرش فناوری زنجیره بلوک در صنعت بانکداری ایران [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 30-53]
 • پیچیدگی پیچیدگی مرکب؛ رهیافتی برای فهم انفعال حکمرانی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 151-189]
 • پیچیدگی مرکب پیچیدگی مرکب؛ رهیافتی برای فهم انفعال حکمرانی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 151-189]

ت

 • تاریخچه تحلیل تاریخی روند تکامل کسب و کار جهانی صنعت نفت برمبنای تکامل نقش بازیگران اصلی و دسترسی آنها به ارکان کسب و کار [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 54-92]
 • تحقیق و توسعه طراحی مدل عوامل موثر بر استراتژی‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروسازی داخلی با تاکید بر رویکرد ساختاری-تفسیری (ISM) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 120-150]
 • تحلیل پوششی داده‌ها سنجش کارایی واحدهای فناور در صنایع راهبردی از منظر توسعه منطقه ای (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی) [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • تحلیل چندسطحی تحلیل چندسطحی عوامل موثر بر همپایی فناورانه در صنعت نرم افزارهای بانکی؛ یک شرکت ایرانی توسعه دهنده نرم افزارهای بانکی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 35-64]
 • تحلیل عاملی تاییدی تحلیل چندسطحی عوامل موثر بر همپایی فناورانه در صنعت نرم افزارهای بانکی؛ یک شرکت ایرانی توسعه دهنده نرم افزارهای بانکی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 35-64]
 • تحلیل کلان داده شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدیریت تحقیق و توسعه داده محور در شرکت ها و موسسات فعال در هوش مصنوعی [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 125-156]
 • تحلیل محتوا تحلیل موانع و راهکارهای امنیت غذایی کشور (مطالعه موردی: صنعت گوشت مرغ) [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 157-183]
 • تحلیل محتوا تحلیل چالش ها و راهکارهای گسترش تولید دانش بنیان و استفاده از اتوبوسهای برقی در ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 46-71]
 • تحلیل مضمون تحلیل چندسطحی عوامل موثر بر همپایی فناورانه در صنعت نرم افزارهای بانکی؛ یک شرکت ایرانی توسعه دهنده نرم افزارهای بانکی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 35-64]
 • تحلیل نهادی چندلایه تحول در سبک حکمرانی اقتصادی دولت پیش‌نیاز موفقیت در خصوصی‌سازی مورد مطالعاتی: صنعت بانکداری [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 93-123]
 • تدارکات عمومی تحلیل ابعاد و عوامل موثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوری: مطالعه موردی سه بخش منتخب نفت، نیرو و راه [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 131-161]
 • تدارکات عمومی نوآوری تحلیل ابعاد و عوامل موثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوری: مطالعه موردی سه بخش منتخب نفت، نیرو و راه [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 131-161]
 • تشریک مساعی اولویت‌بندی و ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت در طراحی و توسعه محصول مشترک جدید در صنعت هوافضا [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 124-156]
 • تصمیم گیری چند معیاره سنجش کارایی واحدهای فناور در صنایع راهبردی از منظر توسعه منطقه ای (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی) [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • تلفن‌همراه تحلیل توسعه و کاربرد فناوری کدهای دستوری تلفن‌ همراه در ایران با رویکرد نهادی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 1-29]
 • توسعه سازمانی شناسایی و تبیین عوامل موثر بر شبکه‌سازی سیاسی در گذر زمان در شرکت های دولتی تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: رویکرد آمیخته [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 162-186]
 • توسعه صنعتی طراحی الگوی سازمانی متولی توسعه (آژانس راهبر) در ایران- مورد پژوهی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 89-119]
 • توسعه منطقه‌ای سنجش کارایی واحدهای فناور در صنایع راهبردی از منظر توسعه منطقه ای (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی) [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • تولید دانش بنیان تحلیل موانع و راهکارهای امنیت غذایی کشور (مطالعه موردی: صنعت گوشت مرغ) [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 157-183]

چ

 • چالش تحلیل چالش ها و راهکارهای گسترش تولید دانش بنیان و استفاده از اتوبوسهای برقی در ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 46-71]
 • چالش های موسسات پژوهشی بررسی چالش‌های مؤسسات پژوهشی دولتی در ایران با نگاهی تاریخی به شرایط نهادی توسعه آنها: یک مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 33-59]

ح

 • حفظ توان خطوط تولید الگوی هرم سازمانی مبتنی بر نظریه نمایندگی‌ها در صنایع دفاعی [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 23-45]
 • حکمرانی پیچیدگی مرکب؛ رهیافتی برای فهم انفعال حکمرانی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 151-189]
 • حمل و نقل تحلیل چالش ها و راهکارهای گسترش تولید دانش بنیان و استفاده از اتوبوسهای برقی در ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 46-71]
 • حوزه بالادستی صنعت نفت تحلیل تاریخی روند تکامل کسب و کار جهانی صنعت نفت برمبنای تکامل نقش بازیگران اصلی و دسترسی آنها به ارکان کسب و کار [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 54-92]

خ

 • خدمات پرداخت تحلیل توسعه و کاربرد فناوری کدهای دستوری تلفن‌ همراه در ایران با رویکرد نهادی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 1-29]
 • خصوصی‌سازی بانک‌ها تحول در سبک حکمرانی اقتصادی دولت پیش‌نیاز موفقیت در خصوصی‌سازی مورد مطالعاتی: صنعت بانکداری [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 93-123]

د

 • داده محوری شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدیریت تحقیق و توسعه داده محور در شرکت ها و موسسات فعال در هوش مصنوعی [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 125-156]
 • دلفی فازی شناسایی و تبیین عوامل موثر بر شبکه‌سازی سیاسی در گذر زمان در شرکت های دولتی تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: رویکرد آمیخته [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 162-186]
 • دلفی فازی واکاوی موانع تحول دیجیتال در سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 94-124]

ر

 • روند تکامل تحلیل تاریخی روند تکامل کسب و کار جهانی صنعت نفت برمبنای تکامل نقش بازیگران اصلی و دسترسی آنها به ارکان کسب و کار [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 54-92]

ز

 • زنجیره بلوک پذیرش فناوری زنجیره بلوک در صنعت بانکداری ایران [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 30-53]

س

 • سازمان های پروژه محور واکاوی موانع تحول دیجیتال در سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 94-124]
 • سبک حکمرانی اقتصادی تحول در سبک حکمرانی اقتصادی دولت پیش‌نیاز موفقیت در خصوصی‌سازی مورد مطالعاتی: صنعت بانکداری [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 93-123]
 • سناریو پردازی سناریوهای استارت آپ های صنعت فین تک و بانکداری ایران در افق 1410 با استفاده از تحلیل اثرات متقاطع [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 1-32]
 • سناریونگاری سناریونگاری صنعت سیمان در ایران با رویکرد آمیخته [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 60-88]
 • سناریو ویزارد سناریوهای استارت آپ های صنعت فین تک و بانکداری ایران در افق 1410 با استفاده از تحلیل اثرات متقاطع [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 1-32]
 • سیاست گذاری علم و فناوری مطالعه تطبیقی سیاست‌های توسعه همکاری‌های فناورانه کره جنوبی و ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 72-93]
 • سیاست‌های دولت مطالعه تطبیقی سیاست‌های توسعه همکاری‌های فناورانه کره جنوبی و ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 72-93]

ش

 • شبکه‌سازی سیاسی شناسایی و تبیین عوامل موثر بر شبکه‌سازی سیاسی در گذر زمان در شرکت های دولتی تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: رویکرد آمیخته [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 162-186]
 • شراکت اولویت‌بندی و ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت در طراحی و توسعه محصول مشترک جدید در صنعت هوافضا [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 124-156]
 • شرکت‌های بزرگ صنعتی مطالعه تطبیقی سیاست‌های توسعه همکاری‌های فناورانه کره جنوبی و ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 72-93]
 • شرکت‌های خودروسازی طراحی مدل عوامل موثر بر استراتژی‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروسازی داخلی با تاکید بر رویکرد ساختاری-تفسیری (ISM) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 120-150]
 • شرکت‌های دانش‌بنیان مطالعه تطبیقی سیاست‌های توسعه همکاری‌های فناورانه کره جنوبی و ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 72-93]
 • شرکت‌های دولتی تابعه ایدرو شناسایی و تبیین عوامل موثر بر شبکه‌سازی سیاسی در گذر زمان در شرکت های دولتی تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: رویکرد آمیخته [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 162-186]
 • شکاف فناورانه ترسیم ره نگاشتی برای تسهیل و تسریع وقوع همپایی فناورانه در صنعت پتروشیمی ایران [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 1-34]
 • شکست بازار تحول در سبک حکمرانی اقتصادی دولت پیش‌نیاز موفقیت در خصوصی‌سازی مورد مطالعاتی: صنعت بانکداری [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 93-123]

ص

 • صنایع دفاعی الگوی هرم سازمانی مبتنی بر نظریه نمایندگی‌ها در صنایع دفاعی [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 23-45]
 • صنایع غذایی سنجش کارایی واحدهای فناور در صنایع راهبردی از منظر توسعه منطقه ای (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی) [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • صنعت بانکداری پذیرش فناوری زنجیره بلوک در صنعت بانکداری ایران [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 30-53]
 • صنعت پتروشیمی ترسیم ره نگاشتی برای تسهیل و تسریع وقوع همپایی فناورانه در صنعت پتروشیمی ایران [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 1-34]
 • صنعت چهار پذیرش فناوری زنجیره بلوک در صنعت بانکداری ایران [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 30-53]
 • صنعت خودروسازی ارائه مدل توسعه فناوری صنعت خودروسازی ایران مبتنی بر شبکه های همکاری مشترک [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 65-95]
 • صنعت زیست‌دارو شناسایی خلاءهای صنعت زیست داروی کشور جهت تکمیل فرارسی : رویکرد مطالعه تطبیقی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 96-130]
 • صنعت سیمان سناریونگاری صنعت سیمان در ایران با رویکرد آمیخته [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 60-88]
 • صنعت مرغداری تحلیل موانع و راهکارهای امنیت غذایی کشور (مطالعه موردی: صنعت گوشت مرغ) [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 157-183]
 • صنعت نرم افزارهای بانکی تحلیل چندسطحی عوامل موثر بر همپایی فناورانه در صنعت نرم افزارهای بانکی؛ یک شرکت ایرانی توسعه دهنده نرم افزارهای بانکی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 35-64]
 • صنعت نفت تحلیل تاریخی روند تکامل کسب و کار جهانی صنعت نفت برمبنای تکامل نقش بازیگران اصلی و دسترسی آنها به ارکان کسب و کار [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 54-92]
 • صنعت نفت و گاز ایران واکاوی موانع تحول دیجیتال در سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 94-124]

ط

 • طراحی و توسعه محصول مشترک اولویت‌بندی و ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت در طراحی و توسعه محصول مشترک جدید در صنعت هوافضا [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 124-156]

ع

 • عوامل اثرگذار شناسایی خلاءهای صنعت زیست داروی کشور جهت تکمیل فرارسی : رویکرد مطالعه تطبیقی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 96-130]
 • عوامل کلیدی موفقیت اولویت‌بندی و ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت در طراحی و توسعه محصول مشترک جدید در صنعت هوافضا [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 124-156]
 • عوامل موثر در تدوین سیاست تحلیل ابعاد و عوامل موثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوری: مطالعه موردی سه بخش منتخب نفت، نیرو و راه [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 131-161]

ف

 • فرارسی شناسایی خلاءهای صنعت زیست داروی کشور جهت تکمیل فرارسی : رویکرد مطالعه تطبیقی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 96-130]
 • فناوری دیجیتال واکاوی موانع تحول دیجیتال در سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 94-124]
 • فناوری‌های نوین سنجش کارایی واحدهای فناور در صنایع راهبردی از منظر توسعه منطقه ای (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی) [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]

ق

 • قابلیت‌های فناورانه ترسیم ره نگاشتی برای تسهیل و تسریع وقوع همپایی فناورانه در صنعت پتروشیمی ایران [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 1-34]

ک

 • کاربرد و توسعه فناوری تحلیل توسعه و کاربرد فناوری کدهای دستوری تلفن‌ همراه در ایران با رویکرد نهادی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 1-29]
 • کد دستوری تحلیل توسعه و کاربرد فناوری کدهای دستوری تلفن‌ همراه در ایران با رویکرد نهادی [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 1-29]

گ

 • گروه کانونی تحلیل موانع و راهکارهای امنیت غذایی کشور (مطالعه موردی: صنعت گوشت مرغ) [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 157-183]
 • گروه مرکزی تحلیل چالش ها و راهکارهای گسترش تولید دانش بنیان و استفاده از اتوبوسهای برقی در ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 46-71]

م

 • مؤسسات پژوهشی دولتی بررسی چالش‌های مؤسسات پژوهشی دولتی در ایران با نگاهی تاریخی به شرایط نهادی توسعه آنها: یک مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 33-59]
 • مدل توسعه فناوری ارائه مدل توسعه فناوری صنعت خودروسازی ایران مبتنی بر شبکه های همکاری مشترک [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 65-95]
 • مدلسازی ساختاری تفسیری واکاوی موانع تحول دیجیتال در سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 94-124]
 • مدیریت تحقیق و توسعه شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدیریت تحقیق و توسعه داده محور در شرکت ها و موسسات فعال در هوش مصنوعی [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 125-156]
 • مدیریت ذی‌نفعان شناسایی و تبیین عوامل موثر بر شبکه‌سازی سیاسی در گذر زمان در شرکت های دولتی تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: رویکرد آمیخته [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 162-186]
 • مراکز پژوهشی بررسی چالش‌های مؤسسات پژوهشی دولتی در ایران با نگاهی تاریخی به شرایط نهادی توسعه آنها: یک مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 33-59]
 • مطالعه‌ی تطبیقی شناسایی خلاءهای صنعت زیست داروی کشور جهت تکمیل فرارسی : رویکرد مطالعه تطبیقی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 96-130]
 • معادلات ساختاری- تفسیری طراحی مدل عوامل موثر بر استراتژی‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های خودروسازی داخلی با تاکید بر رویکرد ساختاری-تفسیری (ISM) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 120-150]
 • معدن و تجارت طراحی الگوی سازمانی متولی توسعه (آژانس راهبر) در ایران- مورد پژوهی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 89-119]
 • مکانیزم قیمت‌ها تحول در سبک حکمرانی اقتصادی دولت پیش‌نیاز موفقیت در خصوصی‌سازی مورد مطالعاتی: صنعت بانکداری [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 93-123]
 • موانع تحول دیجیتال واکاوی موانع تحول دیجیتال در سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 94-124]

ن

 • ناکامی سیاستی پیچیدگی مرکب؛ رهیافتی برای فهم انفعال حکمرانی [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 151-189]
 • نظریه نمایندگی ها الگوی هرم سازمانی مبتنی بر نظریه نمایندگی‌ها در صنایع دفاعی [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 23-45]
 • نوآوری ترسیم ره نگاشتی برای تسهیل و تسریع وقوع همپایی فناورانه در صنعت پتروشیمی ایران [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 1-34]
 • نوآوری تحلیل ابعاد و عوامل موثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوری: مطالعه موردی سه بخش منتخب نفت، نیرو و راه [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 131-161]

و

 • وزارت صنعت طراحی الگوی سازمانی متولی توسعه (آژانس راهبر) در ایران- مورد پژوهی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) [دوره 16، شماره 3، 1401، صفحه 89-119]

ه

 • همپایی فناورانه ترسیم ره نگاشتی برای تسهیل و تسریع وقوع همپایی فناورانه در صنعت پتروشیمی ایران [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 1-34]
 • همپایی فناورانه تحلیل چندسطحی عوامل موثر بر همپایی فناورانه در صنعت نرم افزارهای بانکی؛ یک شرکت ایرانی توسعه دهنده نرم افزارهای بانکی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 35-64]
 • همکاری فناورانه مطالعه تطبیقی سیاست‌های توسعه همکاری‌های فناورانه کره جنوبی و ایران [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 72-93]
 • همکاری مشترک ارائه مدل توسعه فناوری صنعت خودروسازی ایران مبتنی بر شبکه های همکاری مشترک [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 65-95]
 • همکاری‌های بین بنگاهی ارائه مدل توسعه فناوری صنعت خودروسازی ایران مبتنی بر شبکه های همکاری مشترک [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 65-95]
 • هوش مصنوعی شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدیریت تحقیق و توسعه داده محور در شرکت ها و موسسات فعال در هوش مصنوعی [دوره 16، شماره 4، 1401، صفحه 125-156]