دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 41، آذر 1397، صفحه 1-132 
مدل ارتقاء یادگیری فناورانه برای توسعه نوآوری دوسوتوان؛ مطالعه موردی صنعت فولاد کشور

صفحه 45-69

محمدرضا عطارپور؛ ابوالفضل کزازی؛ مهدی الیاسی؛ جهانیار بامداد صوفی